26. toukokuuta 2003

0

Kesän kuumin katutapahtuma 29. 5. VR:n makasiineilla

Nike Frees­tyle Faceoff -ta­pah­tuma ko­koaa VR:n ma­ka­sii­neille suu­ren jou­kon suo­ma­lai­sia ur­hei­lu­täh­tiä ja ar­tis­teja. Frees­ty­le­ta­pah­tu­massa ko­ti­pi­ho­jen ja ur­hei­lu­kent­tien kik­kai­li­joilla on mah­dol­li­suus haas­taa par­haat futis-, koris- ja fris­bee­pe­laa­jat. Käy­tän­nössä laji on va­paa — luo­vuus, tyyli ja frees­tyle rat­kai­se­vat.

He­la­tors­tain ta­pah­tuma on Ni­ken Suo­men Got Mo­ves? -kam­pan­jan hui­pen­nus. Ke­vään ai­kana nä­ky­neen kam­pan­jan pää­täh­tenä on ol­lut Stickman-animaatiohahmo, joka on mai­nok­sissa kiusoi­tel­lut frees­ty­le­tai­tu­reita näyt­tä­viin temp­pui­hin. Nyt jo­kai­sella suo­ma­lai­sella frees­ty­le­kik­kai­li­jalla on mah­dol­li­suus koh­data oma haas­teensa. Pi­halla kik­kailu on help­poa. On­nis­tuuko yhtä hy­vin ka­me­ran edessä?

Nike Frees­tyle Faceoff -ta­pah­tu­massa on pai­kalla har­vi­nai­sen laaja joukko Ni­ken yh­teis­työ­ur­hei­li­joita: Mi­kael Fors­sell, Aki Rii­hi­lahti, Teemu Ran­nikko ja Tuukka Kotti. Ta­pah­tu­man bii­teistä vas­taa Fin­tel­li­gens sekä Suo­men tai­ta­vim­mat DJ:t. Myös Sami Hyy­piä, Juha Lind, break­dance­ryhmä Ryt­mi­sek­tio sekä Frees­tyle Team Cui­dado esiin­ty­vät ta­pah­tu­massa.

Ta­pah­tu­maa edel­tää tär­keim­missä pe­li­pai­koissa kol­men vii­kon ajan kier­tävä rek­ry­toin­ti­kier­tue, jossa py­ri­tään löy­tä­mään lu­paa­vim­pia nuo­ria kik­kai­li­joita. Pää­kau­pun­ki­seu­dulla kier­tue kier­tää 22.–28. 5. vä­li­senä ai­kana. Nike Frees­tyle Faceoff -ta­pah­tu­massa va­li­taan pai­kan päällä esi­tet­tä­vien kik­kai­lu­näyt­tei­den pe­rus­teella Suo­men Frees­tyle Cham­pion. Kik­kai­li­jaksi voi il­moit­tau­tua myös ta­pah­tu­massa.

Nike Frees­tyle Faceoff -ta­pah­tu­man pää­yh­teis­työ­kump­pa­neina ovat tietokone- ja kon­so­li­pe­lejä jul­kai­seva Elect­ro­nic Arts sekä Moon TV. VR:n ma­ka­sii­neilla on mah­dol­li­suus myös tes­tata Elect­ro­nic Art­sin uutta ka­tu­ko­ris­pe­liä NBA Street Vol. 2 PlayS­ta­tion 2:lla.

Ta­pah­tu­maan on va­paa pääsy.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.