6. elokuuta 2004

0

Virallinen raportti MM-kisoista

Suo­men foot­bag­maa­jouk­kue ylsi en­nen­nä­ke­mät­tö­mään suo­ri­tuk­seen foot­ba­gin MM-kisoissa Mont­rea­lissa, Ka­na­dassa. Kuusi­tois­ta­hen­ki­nen maa­jouk­ku­eemme saa­pui Mont­rea­liin 26. hei­nä­kuuta, vain päi­vää en­nen var­si­nais­ten koi­tos­ten al­ka­mista. Ai­kae­rosta toi­pu­mi­seen ei jää­nyt ai­kaa, mutta tämä ei maa­jouk­kue­mie­hiämme tun­tu­nut hait­taa­van. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus osoitti Suo­men nous­seen maa­il­man kär­ki­kas­tiin Yh­dys­val­to­jen ja Tše­kin seu­raksi.

Kilpailu-urakan aloit­ti­vat maa­nan­taina verk­ko­pe­laa­jat, jotka rai­va­si­vat kak­sin­pe­lissä tiensä jat­ko­pe­lei­hin tur­ku­laista Os­kari Forsté­nia lu­kuu­not­ta­matta. Tiis­taina jat­ket­tiin ne­lin­pe­leillä, joissa pa­ri­val­jakko Tuo­mas Kärki – Olli Sa­vo­lai­nen osoitti mai­niota pe­li­sil­mää ja si­joit­tui loh­konsa toi­seksi. Va­li­tet­ta­vasti Tuo­mas Kär­jen vanha pol­vi­vamma uusiu­tui ran­kan ki­sa­päi­vän päät­teeksi ja suo­ma­lais­ten yk­kös­nyrkki jou­tui jät­tä­mään ki­sau­ra­kan kes­ken. Pari saa­vutti silti kym­me­nen­nen si­jan ne­lin­pe­lissä ja Kärki si­joit­tui kak­sin­pe­lissä kuu­den­nek­si­toista.

Frees­ty­le­kar­sin­nat al­koi­vat kes­ki­viik­kona ja mu­kana oli kah­dek­san suo­ma­laista. Alku näytti pa­halta, sillä kolme suo­ma­laista oli ar­vottu kuu­den­teen eli niin sa­not­tuun kuo­le­man loh­koon, jossa jat­ko­pai­kat oli­vat to­della ki­ven alla. An­ka­raa kyl­mä­päi­syyttä osoit­taen suo­ma­lais­kol­mikko kui­ten­kin rai­vasi tiensä se­mi­fi­naa­lei­hin vie­den ar­vok­kaan pää­na­han muun muassa vuo­den 1999 maa­il­man­mes­ta­rilta Scott Da­vid­so­nilta. Koko maa­jouk­ku­een kunto tun­tui ole­van juuri koh­dal­laan, sillä kaikki sel­vit­ti­vät tiensä jat­koon.

Kes­ki­viik­kona ki­sat­tiin myös kol­men­kym­me­nen se­kun­nin tai­to­kisa, jossa Lasse Sal­men­haara ja Fe­lix Zen­ger uusi­vat viime vuo­ti­set fi­naa­li­paik­kansa var­moilla esi­tyk­sillä. Fi­naa­lit pe­lat­tai­siin lau­an­taina.

Ki­sat jat­kui­vat tors­taina se­mi­fi­naa­leilla, joissa näh­tiin us­ko­mat­to­mia suo­ri­tuk­sia sekä suo­ma­lais­ten että mui­den se­mi­fi­na­lis­tien ta­holta. Hui­keim­paan suo­ri­tuk­seen kui­ten­kin ylsi tuore EM-pronssimitalisti Jere Lin­na­nen, joka sel­viy­tyi toi­seksi omassa loh­kos­saan ja kir­joitti tä­ten ni­mensä his­to­rian kir­joi­hin ol­len en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen MM-finaalissa kautta ai­ko­jen. Muu frees­ty­le­maa­jouk­kue saa­vutti ha­ja­si­joja kol­men­kym­me­nen par­haan jouk­koon.

Lau­an­tain fi­naa­lit me­ni­vät lä­hes kä­si­kir­joi­tuk­sen mu­kaan. Fi­naa­lin voitti tšek­ki­läi­nen en­nak­ko­suo­sikki Va­sek Klouda, joka vei tit­te­lin jo kol­matta ker­taa pe­räk­käin. Jere Lin­na­nen esitti erin­omai­sesti ko­reo­gra­fioi­dun ja ää­rim­mäi­sen tek­ni­sen ru­tii­nin, mutta pari tur­haa vir­hettä jätti mie­hen kah­den si­jan pää­hän pal­kin­to­pal­lista. Vii­des sija on kui­ten­kin us­ko­ma­ton suo­ri­tus maalta, jossa la­jia on har­ras­tettu vasta vuo­desta 1995 läh­tien.

Toi­nen huip­pusuo­ri­tus näh­tiin, kun tur­ku­lai­nen Fe­lix Zen­ger äi­tyi lä­hes il­miö­mäi­seen suo­ri­tuk­seen sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lussa saa­vut­taen kun­nioi­tet­ta­van kol­man­nen si­jan. Lasse Sal­men­haa­ran kym­me­nes sija täy­densi suo­ma­lais­ten il­lan.

Täy­del­li­set tu­lok­set ta­pah­tu­man si­vuilla.

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.