Uutisia vuonna 2005

23
heinä

MM-kisavalmistelut loppusuoralla

En­sim­mäis­ten il­mot­tau­tu­mis­ten ai­kana kävi kisa-alueella vielä kova työn aher­rus. Verk­ko­foot­ba­gin kent­tien maa­laus saa­tiin vih­doin val­miiksi sun­nun­tain en­sim­mäi­siä pe­lejä var­ten. Ki­san jär­jes­tä­jille päivä oli jo hy­vin kii­reel­li­nen edel­tä­vän vii­kon ta­paan, koska myös aa­mu­päi­vällä teh­tiin Hel­sin­gin kai­vo­puis­tossa juttu foot­ba­gistä ja MM-kisoista Hel­sin­gin Sa­no­miin. Mu­kana oli Suo­men maa­jouk­ku­een jä­se­niä sekä tä­män­het­ki­set maa­il­man­mes­ta­rit P. T. Lo­vern ja John Leys.

21
kesä

Turku Open 2005, tulokset ja nelinpelin ranking

Turku Open 2005, tulokset:
  1. Tuo­mas Kärki & Olli Sa­vo­lai­nen
  2. Jaakko In­ki­nen & Janne Uusi­talo
  3. Os­kari Forstén & Matti Poh­jola
  4. Jani Mark­ka­nen & Jukka Pel­tola
  5. Jaakko Lind­ström & Jarno Terho
  6. Jani Lirkki & Janne Vil­likka
  7. Ii­sak Liukko & Sa­ka­rias Liukko
  8. Eric Malmi & Tommi Terä (In­ter­me­diate)
  9. Jyri Ilama & Otso Kont­ti­nen
  10. Jouni Nie­melä & Sami Ruo­ho­nen (In­ter­me­diate)

Suo­men Foot­baglii­ton yl­lä­pi­tä­män Doubles Net -Ran­kin­gin jär­jes­tys Turku Open 2005:n jäl­keen:

1. Kärki 610
1. Sa­vo­lai­nen 610
3. Forstén 496
3. Poh­jola 496
5. Uusi­talo 417
6. J. In­ki­nen 295
7. Mark­ka­nen 238
8. Pel­tola 170
9. Kar­hu­nen 147
10. Ruot­sa­lai­nen 140
11. Lirkki 123
12. I. Liukko 105
12. S. Liukko 105
14. Vil­likka 87
15. Ilama 80
15. Kont­ti­nen 80
17. Lind­ström 78
17. Terho 78
19. Öh­man 72
20. Harju 69
21. Vorne 59
22. Malmi 43
22. Terä 43
24. Ry­ti­lahti 41
25. An­ti­kai­nen 36
25. Pe­so­nen 36
27. Nie­melä 18
27. Ruo­ho­nen 18
29. Poi­ko­nen 15
29. Gor­nitsky 15
29. M. In­ki­nen 15
29. Nie­melä 15
29. Pri­hodko 15
29. Taa­ve­tin­kan­gas 15

10
kesä

Turku Open 18. 6. 2005

Footc­raft ry jär­jes­tää jo kuu­den­nen Turku Ope­nin lau­an­taina 18. 6. 2005. La­jeina in­ter­me­diate ja open doubles net. Tur­naus on tänä vuonna en­sim­mäistä ker­taa IFPA:n sank­tioima.

17
touko

Footbagin MM-kisoihin voi nyt ilmoittautua

Foot­ba­gin vuo­den 2005 MM-kilpailut jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 23.–30. 7. 2005. Täl­löin pai­kalle saa­pu­vat kaikki maa­il­man par­haat pe­laa­jat Vašek Klou­dasta Fe­lix Zen­ge­riin ja Em­ma­nuel Bouc­har­dista Tuo­mas Kär­keen.

Il­moit­taudu vuo­den ko­vim­paan ur­hei­lu­ta­pah­tu­maan IFPA:n si­vuilla. Muista, että il­moit­tau­tu­mi­sesi on hy­väk­sytty vasta osal­li­tu­mis­mak­sun mak­set­tuasi.

Tu­tustu myös MM-kisojen verk­ko­si­vui­hin.