17. helmikuuta 2011

0

Footbag MM 2011 Helsingissä!

Suo­men foot­bagliitto jär­jes­tää la­jin 32. maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lut Hel­sin­gissä 31.7.–6.8.2011. Töö­lön ki­sa­hal­lissa jär­jes­tet­tä­vään tur­nauk­seen odo­te­taan noin 250 kil­pai­li­jaa yli kah­des­ta­kym­me­nestä maasta. Tur­naus jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä jo toista ker­taa. En­sim­mäi­sen ker­ran MM-titteleistä tais­tel­tiin Hel­sin­gissä vuonna 2005.

Tur­nauk­sen eteen on tehty pal­jon taus­ta­työtä pit­kin tal­vea, koska lii­ton ta­voit­teena on jär­jes­tää par­haat MM-kisat jotka la­jissa on koettu. Ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­seksi SFL ry te­kee yh­teis­työtä kan­sain­vä­li­sen la­ji­lii­ton, In­ter­na­tio­nal Foot­bag Players’ As­socia­tio­nin, sekä ta­pah­tu­ma­tuo­tan­to­yh­tiö Soul Pro­duc­tion­sin kanssa.

Li­sää tie­toa ta­pah­tu­man Facebook-sivulta sekä pian jul­kais­ta­vilta vi­ral­li­silta ki­sa­si­vuilta!

Lisää uutisia luokassa kisaennakot

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.