Uutisia luokassa ‘kisaennakot’

3
marras

Suomenmestaruudet ratkotaan kahdessa erässä

Foot­bagla­jien suo­men­mes­ta­ruuk­sista kil­pail­laan tänä vuonna kah­dessa eri tur­nauk­sessa: Verk­ko­foot­ba­gin mes­ta­ruu­det rat­ko­taan Fin­nish Foot­bag Net Cham­pions­hips 2017 -kil­pai­lussa Hel­sin­gissä ja Tu­russa 11.–12. mar­ras­kuuta. Frees­ty­le­la­jien SM:t rat­ko­taan frees­ty­le­fu­tik­sen SM-kisojen yh­tey­dessä Hel­sin­gin Ki­sa­hal­lissa 2. jou­lu­kuuta. Li­sä­tie­toa tu­lossa.

30
elo

Finnish Footbag Open järjestetään Turussa 19.–20. marraskuuta

Finnish Footbag Open 2016

Suo­men foot­baglii­ton tä­män vuo­den pää­ta­pah­tuma, Fin­nish Foot­bag Open, jär­jes­te­tään Tu­russa Leaf Aree­nalla 19. ja 20. mar­ras­kuuta. Kil­pai­luun odo­te­taan Suo­men kär­ki­ni­mien li­säksi eu­roop­pa­lai­sia ur­hei­li­joita la­jin hui­pulta.

Li­sä­tie­toa mm. ta­pah­tu­man ai­ka­tau­luista ja il­mot­tau­tu­mi­sesta jul­kais­taan piak­koin Foot­bag Fin­lan­din si­vuilla sekä Face­boo­kin ta­pah­tu­ma­si­vulla. Tur­nauk­selle on myön­netty pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn sank­tionti.

SFL jär­jesti en­sim­mäi­set foot­ba­gin SM-kisat vuonna 1997. Fin­nish Open jat­kaa sa­malla tiellä, ja tänä vuonna juh­li­taan­kin jo 20. vuo­sit­taista foot­ba­gin avointa SM-turnausta!

25
heinä

MM-kisat alkavat Kööpenhaminassa

Footbag_Worlds_2015

Foot­bagla­jien 36. maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lut al­ka­vat Köö­pen­ha­mi­nassa sun­nun­taina 26. hei­nä­kuuta. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin lau­an­taina 1. elo­kuuta. Suo­men MM-edustusjoukkueeseen kuu­luu sekä ko­ke­neita, ai­em­mis­sa­kin ar­vo­ki­soissa me­nes­ty­neitä ur­hei­li­joita että ko­ke­musta hank­ki­maan läh­te­viä tu­le­vai­suu­den ky­kyjä.

Suo­men mi­ta­li­toi­vot ovat eri­to­ten verk­ko­foot­ba­gissa. Se­ka­ne­lin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola puo­lus­ta­vat vii­me­vuo­tista maa­il­man­mes­ta­ruut­taan. Mies­ten kak­sin­pe­lissä Tuo­mas Kär­jellä ja Matti Poh­jo­lalla on hy­vät mah­dol­li­suu­det mi­ta­liot­te­lui­hin, sa­moin kuin Piia Tan­ta­ri­mäellä nais­ten kak­sin­pe­lissä.

Mies­ten ne­lin­pe­lissä me­nes­tystä odo­te­taan kah­delta huip­pu­pa­rilta. Tuo­mas Kärki / Jani Säntti ja Matti Poh­jola / Janne Uusi­talo ovat saa­vut­ta­neet ural­laan pal­jon, ja Köö­pen­ha­mi­nasta hae­taan li­sää me­nes­tystä. Nais­ten ne­lin­pe­lissä Tan­ta­ri­mäki pe­laa yh­dessä sak­sa­lai­sen Kers­tin An­hut­hin kanssa. Pa­rilla on ko­ke­musta MM-finaaleista, ja vii­me­vuo­ti­nen ho­pea on nyt tar­koi­tus kir­kas­taa kul­laksi.

Frees­ty­le­foot­ba­gissa Suo­men edus­tus on tänä vuonna vä­häi­nen. Me­nes­tystä voi­daan kui­ten­kin odot­taa mo­nin­ker­tai­selta MM-mitalistilta Aleksi Ai­ri­selta, joka osal­lis­tuu kah­den mi­nuu­tin va­paa­oh­jel­maan.

Foot­ba­gin MM-turnaukseen odo­te­taan noin kah­ta­sa­taa ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa. Tur­nauk­sen jär­jes­tää Tans­kan foot­bagliitto yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Foot­ba­gin MM-kilpailut on jär­jes­tetty Hel­sin­gissä kah­desti, vuo­sina 2005 ja 2011.

27
heinä

Montrealin MM-kisat alkavat huomenna

Footbagin MM-kisat 2013

Tä­män vuo­den foot­ba­gin MM-kilpailut al­ka­vat Ka­na­dan Mont­rea­lissa 28. hei­nä­kuuta. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin 3. elo­kuuta. Tur­nauk­sesta on tu­lossa eten­kin verk­ko­foot­ba­gin puo­lella erit­täin ko­va­ta­soi­nen, sillä useim­mat Pohjois-Amerikan ja Eu­roo­pan yk­kös­ni­met ovat il­moit­tau­tu­neet mu­kaan kar­ke­loi­hin. Suo­ma­lais­ten ko­vaa verk­ko­mai­netta yl­lä­pi­tä­mään Mont­rea­liin ovat mat­kus­ta­neet Jyri Ilama, Tuo­mas Kärki, Matti Poh­jola, Piia Tan­ta­ri­mäki sekä mus­tana he­vo­sena pe­li­ken­tille pa­luuta te­kevä Jaakko In­ki­nen. Kärki, Poh­jola ja Tan­ta­ri­mäki pe­laa­vat maa­il­man hui­pulla, jo­ten mi­ta­leita on odo­tet­ta­vissa.

Frees­ty­len puo­lella pe­rin­tei­nen yk­kös­laji, kah­den mi­nuu­tin ru­tiini, ei ole enää saa­vut­ta­nut yhtä suurta suo­siota kuin uu­dem­mat tu­lok­kaat Request, Sh­red 30 ja Circle. Frees­ty­len taso on kui­ten­kin erit­täin kova, sillä mes­ta­ruuk­silla olisi usei­ta­kin var­tee­no­tet­ta­via ot­ta­jia. Suo­mesta MM-turnaukseen osal­lis­tuu kaksi kil­pai­li­jaa, Aleksi Ai­ri­nen ja Fe­lix Zen­ger, jotka osal­lis­tu­vat kaik­kiin freestyle-lajeihin. Ai­ri­nen läh­tee puo­lus­ta­maan viime vuo­tista Sh­red 30 -mes­ta­ruut­taan ja kir­kas­ta­maan ru­tii­nin prons­sia, ja myös Zen­ge­riltä on lupa odot­taa me­nes­tystä.

Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista. Suo­ma­lais­ten ete­ne­mistä voi seu­rata Foot­bag Fin­lan­din Facebook-sivulta!

24
heinä

Finnish Open järjestetään syyskuussa

Footbag Finnish Open 2013

Vuo­den 2013 Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 14.–15. syys­kuuta. Ki­sa­pai­kaksi on va­li­koi­tu­nut mo­nissa footbag-kilpailuissa hy­väksi ha­vaittu Töö­lön Ki­sa­halli. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan verk­ko­foot­ba­gissa ja frees­ty­len eri la­jeissa. Li­sä­tie­toa on tu­lossa, py­sy­kää kuu­lolla!

9
touko

Pari viikkoa Helsinki Openiin

Helsinki Open
Foot­ba­gin ke­sä­kau­den pe­rin­tei­sesti avaava Hel­sinki Open jär­jes­te­tään 25.–26. tou­ko­kuuta Rus­kea­suon ur­hei­lu­hal­lissa. Ki­soista on tu­lossa erit­täin mie­len­kiin­toi­set, sillä pe­li­ken­tille as­te­lee Suo­men huip­pu­jen li­säksi myös Ve­nezue­lan kär­ki­ni­miä!

Foot­bag Hel­sinki Open jär­jes­te­tään tänä vuonna nel­jättä ker­taa. Tänä vuonna tur­nauk­sessa kil­pail­laan ai­noas­taan verk­ko­foot­ba­gissa (kaksin- & ne­lin­peli). Tur­nauk­sella on IFPA:n sank­tiointi, jo­ten ranking-pisteitä on lu­vassa. Re­kis­te­röi­ty­mi­nen tur­nauk­seen ta­pah­tuu säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen sfl@footbag.fi. Kerro vies­tissä, mi­hin la­jei­hin osal­lis­tut ja mah­dol­li­sen ne­lin­pe­li­pa­risi nimi. Tur­nauk­seen osal­lis­tu­mi­nen mak­saa 20 €. Il­moit­tau­tu­mi­sen ta­ka­raja on per­jan­taina 17. tou­ko­kuuta.

Tsek­kaa li­sä­tie­dot Face­boo­kista!

5
maalis

Kesän kisakohteet: Montreal ja Moskova

MM- ja EM-kisojen isän­nät on sel­villä. MM-kisat pa­laa­vat pa­rin vuo­den tauon jäl­keen Pohjois-Amerikkaan, kun Mont­real isän­nöi tur­nausta. Kau­pun­gissa on vahva footbag-kulttuuri eten­kin verk­ko­foot­ba­gin puo­lella, ja Mont­rea­lissa on­kin jär­jes­tetty useita MM-kisoja, vii­meksi vuonna 2004. MM-kisat al­ka­vat 28. hei­nä­kuuta ja päät­ty­vät 3. elo­kuuta.

Eu­roo­pan mes­ta­ruu­det rat­ko­taan tänä vuonna en­sim­mäistä ker­taa Ve­nä­jällä. Mos­ko­van in­no­kas skene on ot­ta­nut haas­teen vas­taan, ja jär­jes­tää tur­nausta ko­vaa vauh­tia. Mos­ko­van EM-kisojen ajan­koh­taa ei ole kui­ten­kaan vielä lyöty luk­koon, mutta vah­vana eh­dok­kaana on 5.—7. hei­nä­kuuta.

Mo­lem­mista tur­nauk­sista odo­te­taan li­sä­tie­toa ja ki­sa­si­vuja lä­hiai­koina.

28
heinä

MM-kisat alkavat Varsovassa

2012 IFPA World Foot­bag Cham­pi­onships

Sun­nun­taina 29. hei­nä­kuuta Var­so­vassa käyn­nis­ty­vät 33. foot­ba­gin maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­sat ko­koa­vat yh­teen suu­ren jou­kon la­jin tai­ta­jia eri puo­lilta maa­il­maa. Suo­mesta pai­kan päälle Puo­laan mat­kus­taa is­ku­ky­kyi­sen edus­tus­jouk­ku­een li­säksi lu­kui­sia la­jin har­ras­ta­jia ja ki­sa­tu­ris­teja. Suo­men foot­baglii­ton me­nes­tys­ta­voit­teena on kym­me­nen mi­ta­lia, joista kaksi kul­taista.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä Suo­men suu­rim­pia mi­ta­li­toi­voja on kak­sin­ker­tai­nen maa­il­man­mes­tari Tuo­mas Kärki. Vuo­den hel­sin­ki­läi­sur­hei­li­jak­si­kin va­littu Kärki on tur­nauk­sessa yk­kös­si­joi­tettu pe­laaja. Toi­seksi on etu­kä­teen si­joi­tettu tur­ku­lai­nen Matti Poh­jola, joka saa­vutti prons­sia viime vuo­den MM-kisoissa Hel­sin­gissä. Nais­ten sar­jan en­nak­ko­suo­sik­kina ki­soi­hin läh­tee kaksi viik­koa sit­ten EM-kultaa sekä kaksin- että ne­lin­pe­lissä voit­ta­nut Piia Tan­ta­ri­mäki, jonka vah­van kau­den odo­te­taan jat­ku­van myös Var­so­van MM-turnauksessa.

Mies­ten ne­lin­pe­lissä yk­kös­pa­riksi on si­joi­tettu Sak­san Flo­rian Götze ja Yves Kreil. Viime vuonna MM-hopeaa na­pan­neet Matti Poh­jola ja Janne Uusi­talo ovat nyt­kin vah­voja mi­ta­lieh­dok­kaita, sa­moin nais­ten ne­lin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki sak­sa­lais­pa­rinsa Kers­tin An­hut­hin kanssa.

Frees­ty­lessä suu­rim­mat odo­tuk­set koh­dis­tu­vat Tanja Sa­lak­kaan, Aleksi Ai­ri­seen ja Anssi Sund­ber­giin. Sa­lakka on nais­ten Sh­red 30 -tek­niik­ka­kil­pai­lun hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari, Ai­ri­nen taas vas­taa­van mies­ten ki­san prons­si­mi­ta­listi. Sund­berg ylsi vuo­den 2011 MM-kisoissa sekä va­paa­oh­jel­man että circle-kilpailun ho­pealle. Frees­ty­len en­nak­ko­suo­sik­keina pi­de­tään Tše­kin Jan We­be­riä ja Mi­lan Ben­daa, mutta myös isän­tä­maa Puo­lan pe­laa­jat ovat nouse­massa mu­kaan kamp­pai­luun kär­ki­si­joista.

Tur­naus al­kaa sun­nun­taina verk­ko­foot­ba­gilla. Suo­ma­lais­ten ete­ne­mistä ja ot­te­lui­den tu­lok­sia voi seu­rata ne­tissä Tour­na­ment softwa­ren kautta.

23
touko

Varsova kutsuu

Var­so­van MM-kisat lä­hes­ty­vät, enää pari kuu­kautta H-hetkeen! Ki­sa­fii­lis­ten nos­ta­tus al­kaa nyt, tällä vi­deolla:

30
marras

Finnish Open 2011

UPDATE: re­gi­stra­tion for the event is now open.

Hel­sinki is once again host to a great foot­bag tour­na­ment: Töölö Sports Hall, the Worlds arena in Au­gust, will be the ve­nue of the 15th an­nual Foot­bag Fin­nish Open fi­nals on Sun­day, Decem­ber 18. Pre­lim rounds will be played in the newly built Sal­mi­saari Sports Centre the day be­fore.

The Fin­nish Open is an IFPA sanc­tio­ned tour­na­ment and, as its name sug­gests, open for any­one, re­gard­less of ci­tizens­hip, to com­pete in. So book your­self an early Christ­mas pre­sent and stay tu­ned for re­gi­stra­tion info at the [an­nounce] mai­ling list. Here is the list of ho­nor you could get your name on:

Finnish Championship medallists 1997–2010*

net player gold sil­ver bronze to­tal   frees­tyle player gold sil­ver bronze to­tal
Tuo­mas Kärki 14 4 2 20   Mika Kois­ti­nen 3 2 0 5
Jani Mark­ka­nen 4 9 7 20   Juho Marjo 1 2 2 5
Jukka Pel­tola 2 9 3 14   Mikko Le­pistö 0 0 5 5
Matti Poh­jola 5 4 4 13   Fe­lix Zen­ger 4 0 0 4
Os­kari Forstén 4 4 3 11   Toni Pääk­kö­nen 2 2 0 4
Olli Sa­vo­lai­nen 1 2 6 9   Jus­tin Sex­ton 1 1 2 4
Jaakko In­ki­nen 5 1 2 8   Ilkka Ma­lin 0 2 2 4
Jesse Fryck­man 5 1 2 8   Anssi Sund­berg 1 2 0 3
Jus­tin Sex­ton 0 4 2 6   Juho Vesa 1 0 1 2
Jesse Ruot­sa­lai­nen 0 0 6 6   Jere Vai­nikka 1 0 0 1
Janne Uusi­talo 2 2 1 5   Jere Lin­na­nen 0 1 0 1
Aleksi Öh­man 0 2 1 3   Jesse Fryck­man 0 1 0 1
Ta­pio Kar­hu­nen 0 0 2 2   Juha-Matti Ry­ti­lahti 0 1 0 1
Janne Pe­so­nen 0 0 1 1   Lasse Sal­men­haara 0 1 0 1
Tuukka An­ti­kai­nen 0 0 1 1   Tuo­mas Rii­salo 0 0 1 1
            Tuukka An­ti­kai­nen 0 0 1 1

 
*Inclu­des men’s open ca­te­gory me­dals for singles & doubles net, and singles frees­tyle rou­ti­nes. See this Google Spreads­heet for more de­tails.