19. toukokuuta 2011

2

Eurocultured tulevana viikonloppuna!

Tu­russa tä­räh­tää vii­kon­lop­puna, kun Eu­rocul­tu­red val­taa Au­ra­joen ran­nat 21.–22. 5. 2011. Ta­pah­tuma on jär­jes­tetty eri puo­lilla Eu­roop­paa vuo­desta 2001 läh­tien, ja nyt on Suo­men vuoro. Eu­rocul­tu­re­dissa yleisö pää­see tu­tus­tu­maan mm. graf­fi­tien maa­il­maan, BMX-pyöräilyyn, break­danceen ja skeit­tauk­seen mo­nien mui­den ak­ti­vi­teet­tien ohella. Li­säksi Eu­rocul­tu­re­din eri la­voilla esiin­tyy useita ar­tis­teja, ku­ten Fe­lix Zen­ger, Jät­kät­jät­kät ja Ma­ria Ga­so­lina. Var­masti siis huip­pu­ta­pah­tuma tu­lossa!

Ur­baa­neista har­ras­tuk­sista kun on kyse, ei foot­ba­gia sovi unoh­taa. Sik­sipä Suo­men foot­baglii­tosta Eu­rocul­tu­re­diin läh­tee tai­to­jaan näyt­tä­mään frees­ty­le­foot­ba­gin Suo­men — ja koko maa­il­man — huip­pu­pe­laa­jat. Ter­ve­tu­loa siis mu­kaan kat­so­maan ja ko­kei­le­maan, ky­se­le­mään ja äl­lis­ty­mään!

Eu­rocul­tu­re­diin on tu­lossa myös Aleksi ”Air” Ai­ri­nen, joka on­nis­tui ke­vään kor­valla mo­nen frees­ty­le­rin unel­massa, ni­mit­täin Jack­po­tissa! Jack­pot on ni­mensä mu­kai­sesti 7-7-7-kombo, eli siinä teh­dään kolme seit­se­män ad­din temp­pua pe­räk­käin.

httpv://www.youtube.com/watch?v=qLXPxVcrsso

Lisää uutisia luokassa näytökset
2 kommenttia Kommentoi
  1. Tuukka
    touko 22 2011

    Näitkö maa­jouk­ku­een shown? Miltä näytti?

  2. Ilkka
    touko 23 2011

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.