3. kesäkuuta 2011

0

Your Move oli menestys

Anssi ja Aleksi päälavalla

Frees­ty­le­maa­jouk­ku­een Anssi Sund­berg ja Aleksi Ai­ri­nen Your Move -suur­ta­pah­tu­man pää­la­valla

Suo­men foot­bagliitto py­syi hy­vin vauh­dissa mu­kana Hel­sin­gissä pi­de­tyssä nuor­ten Your Move -lii­kun­ta­ta­pah­tu­massa. Ta­pah­tu­massa oli yh­teensä 42 000 kä­vi­jää. Foot­bag­pis­teellä riitti vä­keä, jolle oh­jaa­jat opet­ti­vat al­keet pe­rus­pot­kuista läh­tien. La­jin ko­kei­li­joilla oli mah­dol­li­suus saada il­mai­nen näy­tebägi. Moni la­jista in­nos­tu­nut läh­ti­kin oma foot­bag tas­kus­saan pai­kalta.

Suo­men foot­bagliitto ke­hot­taa kaik­kia ta­pah­tu­masta ki­pi­nän saa­neita py­sy­mään yh­tey­dessä. Ai­na­kin Hel­sin­gissä tul­laan jär­jes­tä­mään pie­ni­muo­toi­nen ta­pah­tuma uusille har­ras­ta­jille, jo­ten seu­raa il­moi­tuk­sia näillä si­vuilla ja Face­boo­kissa. Jos ta­pah­tu­masta jäi jo­tain ham­paan­ko­loon, voit myös lä­het­tää säh­kö­pos­tia.

Lisää uutisia luokassa näytökset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.