20. heinäkuuta 2016

0

Suomen footbagliitto ry:n kokous 28. heinäkuuta

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­seen Hel­sin­gissä 28. hei­nä­kuuta klo 19.

Esi­tys­lista

Suo­men foot­bagliitto ry:n vuosi­ko­kous 2016
Paikka: Robert’s Cof­fee Kamppi
Aika: tors­tai 28. hei­nä­kuuta 2016 kello 19 al­kaen

  1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
  2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
  3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
  4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
  5. ti­lin­pää­tök­sen, toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausun­non esit­tä­mi­nen
  6. ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta sekä hal­li­tuk­sen ja mui­den ti­li­vel­vol­lis­ten vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä päät­tä­mi­nen
  7. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
  8. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

Lisää uutisia luokassa sekalaiset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.