4. elokuuta 2017

0

Footbagin MM-kisat käydään Portlandissa

Footbag MM 2017

38. foot­bagla­jien MM-kilpailut al­ka­vat Yh­dys­val­loissa 6. elo­kuuta. MM-turnaus juh­lis­taa sa­malla foot­ba­gin 45-vuotista his­to­riaa, kun ki­sat pa­laa­vat la­jin syn­ty­si­joille Ore­go­nin Port­lan­diin. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin 11. ja 12. elo­kuuta. Ki­soi­hin osal­lis­tuu noin 120 ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa, myös Suo­mesta.

Suo­men mi­ta­li­toi­veet ovat eri­tyi­sesti verk­ko­foot­ba­gin puo­lella. Port­lan­diin mat­kaa­van jouk­ku­een yk­kös­nyrk­kinä voi­daan pi­tää verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­li­pa­ria Tuo­mas Kärki ja Matti Poh­jola. Mie­hillä on yh­teensä neljä maa­il­ma­mes­ta­ruutta verk­ko­foot­ba­gin eri la­jeissa, ja me­nes­tystä odo­te­taan tä­nä­kin vuonna niin kaksin-, nelin- kuin se­ka­ne­lin­pe­lis­sä­kin. Myös frees­ty­len hal­lit­se­van Suo­men mes­ta­rin San­teri Kar­vi­sen ede­sot­ta­muk­siin verk­ko­foot­ba­gissa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­miota: Hel­sin­ki­läi­nen saa Port­lan­dissa pa­rik­seen ka­na­da­lai­sen le­gen­dan, vuo­den 2001 ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­rin Yves Archambault’n.

Frees­ty­le­foot­ba­gin eri la­jeissa Foot­bag Fin­lan­dia edus­ta­vat Kar­vi­sen li­säksi Aleksi Ai­ri­nen, Juho Marjo ja Timo Aar­nio. Marjo voitti ke­vään EM-kisoissa prons­sia frees­ty­len batt­lessa, ja hä­nellä on hy­vät edel­ly­tyk­set on­nis­tua myös MM-kisoissa.

Foot­ba­gin MM-kilpailut jär­jes­te­tään tänä vuonna 38. ker­taa. Tur­nauk­sen jär­jes­tää pai­kal­li­nen seura Sole Pur­pose yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Suo­messa MM-turnaus on jär­jes­tetty kah­desti, Hel­sin­gissä vuo­sina 2005 ja 2011.

PS. Port­land on isän­nöi­nyt foot­ba­gin MM-kisoja vii­meksi vuonna 1997. Suo­ma­lai­nen foot­bag­kult­tuuri oli tuol­loin vasta muo­dos­tu­massa, mutta me­nes­tyk­sestä saa­tiin jo esi­ma­kua – to­sin intermediate-sarjassa. Mika Kois­ti­nen nap­pasi ni­mit­täin maa­il­man­mes­ta­ruu­den aloit­te­li­joi­den frees­ty­lessä, Jekke Ruot­sa­lai­nen ja Olli Sa­vo­lai­nen ne­los­si­jan aloit­te­li­joi­den tupla­ne­tissä ja Tuo­mas Kärki nii­ni­kään ne­los­si­jan aloit­te­li­joi­den gol­fissa. Hui­kein suo­ma­lais­me­nes­tys oli kui­ten­kin ehkä Jus­tin Sex­to­nilla, joka saa­vutti ne­los­si­jan avoi­messa Overall-sarjassa eli kaik­kien la­jien yh­teis­pis­teissä. Vuonna 1997 MM-kisoissa kil­pail­tiin freestyle- ja verk­ko­la­jien li­säksi vielä kol­men met­rin pa­ri­pom­put­te­lussa ja vii­den mi­nuu­tin no­peus­pom­put­te­lussa (jonka muuan Andy Lin­der voitti tu­lok­sella 1006). Overall-pisteitä ei enää las­keta, mutta Jus­tin on näis­sä­kin ki­soissa mu­kana, tällä ker­taa Masters-sarjan verk­ko­la­jeissa.

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.