Ajankohtaista

9
Hei

Footbagin EM-kisat käyntiin Turussa

Foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruuk­sista kil­pail­laan tu­le­vana vii­kon­lop­puna Tu­russa. Kol­mi­päi­väi­seen tur­nauk­seen Ra­dioCity Aree­nassa osal­lis­tuu noin 70 pe­laa­jaa eri puo­lilta Eu­roop­paa. Suo­mea ki­soissa edus­ta­vat muun muassa kak­sin­ker­tai­set maa­il­man­mes­ta­rit Aleksi Ai­ri­nen frees­ty­le­foot­ba­gin tek­niik­ka­ki­sassa sekä Tuo­mas Kärki verk­ko­foot­ba­gin kaksinpelissä.

Verk­ko­foot­bag on ran­ta­len­to­pal­loa muis­tut­tava laji, jossa pe­laa­jat ja­loil­laan is­ke­vät ja tor­ju­vat pe­li­vä­li­nettä sul­ka­pal­lo­ver­kon yli. Frees­ty­lessä pe­laa­jat te­ke­vät foot­ba­gilla mah­dol­li­sim­man vai­keita ja mo­ni­puo­li­sia temp­puja musii­kin tah­tiin. Tuo­ma­rit ar­vioi­vat pe­laa­jien pa­rem­muutta temp­pu­jen vai­keu­den, näyt­tä­vyy­den ja tyy­lin mukaan.

Foot­ba­gin EM-mitaleista kil­pail­laan nyt 16. ker­taa ja en­sim­mäistä ker­taa Suo­messa. La­jin MM-tittelit on rat­kottu Hel­sin­gissä vuo­sina 2005 ja 2011. Ki­sat hui­pen­tu­vat lau­an­taina 12. hei­nä­kuuta kello 16 al­ka­vaan fi­naa­li­ta­pah­tu­maan, jo­hon on il­mai­nen sisäänpääsy.

Li­sä­tie­toa:
Ta­pah­tu­man si­vut: http://www.footbag.fi/euros2014
EM-kisatraileri: https://www.youtube.com/watch?v=M-ZU8tRr_wo
Jul­kai­su­va­paita ku­via: http://picasaweb.google.com/footbag.fi/

Kommentoi
6
Kes

Suomen footbagliitto ry:n kevätkokous 14. kesäkuuta

Hyvä foot­baglii­ton jäsen,

Ter­ve­tu­loa Suo­men foot­bagliitto ry:n vuo­den 2014 sään­tö­mää­räi­seen ke­vät­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin lau­an­taina 14. ke­sä­kuuta kello 16 al­kaen. Ko­kous pi­de­tään ra­vin­tola Grin­gos Loco­sissa (Man­ner­hei­min­tie 17, Töö­lön ki­sa­hal­lin eteläpääty).

== ESITYSLISTA ==

Suo­men foot­bagliitto ry:n vuo­si­ko­kous 2014
Paikka: Grin­gos Locos, Man­ner­hei­min­tie 17
Aika: lau­an­tai 14. ke­sä­kuuta klo 16.00–

1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den äänten­las­ki­jan va­linta
3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
5. ti­lin­pää­tök­sen, toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja ti­lin­tar­kas­ta­jien lausun­non esit­tä­mi­nen
6. ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta sekä hal­li­tuk­sen ja mui­den ti­li­vel­vol­lis­ten vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä päät­tä­mi­nen
7. hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
8. var­si­nai­sen ti­lin­tar­kas­ta­jan ja hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen va­ra­ti­lin­tar­kas­ta­jansa va­linta
9. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
10. muut esille tu­le­vat asiat
11. ko­kouk­sen päättäminen

Kommentoi
27
Tou

EM-kisasivut julkaistu

Footbag EM 2014

Tu­russa hei­nä­kuussa jär­jes­tet­tä­vien foot­ba­gin EM-kisojen si­vut on jul­kaistu osoit­teessa footbag.fi/euros2014.

Kommentoi
23
Tou

JFK Net Battle avaa kisakauden 29. toukokuuta

Ku­ten ta­pana on ol­lut, Jy­väs­ky­län Footbag-klubi ry jär­jes­tää ke­vään koit­taessa net­ti­tur­nauk­sen. Tänä vuonna JFK Net Battle käy­dään pi­ha­pe­li­päi­vän kun­niaksi ul­kona Tel­ler­von­puis­tossa 29. tou­ko­kuuta. Tur­nauk­sessa ki­sa­taan ai­noas­taan verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä. Tur­nauk­sella on IF­PAn tuki, jo­ten ran­kin­pis­teitä on tar­jolla. Li­sä­tie­toa ja il­moit­tau­tu­mis­oh­jeet: footbag.org / Face­book.

Kommentoi
15
Tou

Partnership opportunities: 16th Annual IFPA European Footbag Championships, July 11-13 2014 Turku July 11-13.

In­te­res­ted in sponsoring/supporting Foot­bag and Eu­ro­pean Foot­bag Championships?

Va­rious op­tions avai­lable. Con­tact Foot­bag Fin­land for de­tails. More info be­low and at http://footbag.fi/EM_partneri_esite_060514.pdf

EM_partneri_esite_060514-3_Page_6

EM_partneri_esite_060514-3_Page_5

EM_partneri_esite_060514-3_Page_4

EM_partneri_esite_060514-3_Page_3

EM_partneri_esite_060514-3_Page_2

EM_partneri_esite_060514-3_Page_1

Kommentoi
12
Maa

MM-kisat järjestetään Pariisissa

IF­PAn Worlds Ope­ra­ting Com­mit­tee on va­lin­nut Pa­rii­sin tä­män vuo­den MM-kisojen aree­naksi. Tur­naus jär­jes­te­tään 27. hei­nä­kuuta – 3. elo­kuuta. Li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta täällä.

Kommentoi
7
Maa

GoExpo starttaa tänään!

Foot­bag Fin­land on mu­kana Hel­sin­gin GoExpo-messuilla! Meillä on näy­tök­siä pit­kin vii­kon­lop­pua, opas­tusta, mes­su­tar­jouk­sia ja muuta mu­ka­vaa, ter­ve­tu­loa moikkamaan!

PS. Ha­luatko li­pun? Lä­hetä meille säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen sfl@footbag.fi mes­su­jen ku­luessa, ja kerro miksi tar­vit­set li­pun. Par­haille pe­rus­te­luille lip­puja lu­vassa kaik­kina messupäivinä!

Kommentoi
5
Maa

Footbag Finland mukana GoExpo-messuilla!

GoExpo

Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sen val­taa vii­kon­lop­puna ul­koi­luun ja ur­hei­luun kes­kit­tyvä GoExpo. Foot­bag Fin­land on tie­tysti me­nossa mu­kana, ja mei­dän ständi löy­tyy Ball Sports -puo­lelta pai­kalta 7p33!

Kommentoi
27
Tam

EM-kisojen ajankohta varmistunut

Footbag EM 2014

Foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruu­det rat­kais­taan Tu­russa 11.–13. hei­nä­kuuta. Ki­sa­si­vut ja muita tie­toja tu­lossa pian!

Kommentoi
17
Tam

Jäsentiedote 1/2014

Suo­men foot­bagliitto ry toi­vot­taa jä­se­nil­leen hui­keaa al­ka­nutta vuotta 2014!

Suo­men foot­bag­vuo­den 2013 ko­ho­koh­tiin kuu­lui mm. maa­lis­kuun Ball Sports -mes­sut, ve­nezue­la­lai­sia pe­laa­jia pai­kalle hou­ku­tel­lut Hel­sinki Open tou­ko­kuussa, suo­ma­lais­ten ko­mea mi­ta­li­saa­lis Mont­rea­lin MM-kilpailuista elo­kuussa sekä ko­va­ta­soi­set SM-kisat syys­kuussa. Tä­män vuo­den ko­ho­kohta Suo­messa tu­lee ole­maan ke­sän EM-kisat Turussa!

Kau­den 2013-2014 jäsenmaksu

Suo­men foot­bagliitto toi­mii va­paa­eh­tois­voi­min, ja toi­min­nan mah­dol­lis­taa jä­sen­mak­sut. Foot­baglii­ton jä­sen­maksu kau­delle 2013-2014 on 10 eu­roa. Mak­sat­han jä­sen­mak­sun hel­mi­kuun lop­puun men­nessä verk­ko­kaup­pamme kautta, jos et ole jo eh­ti­nyt. Mak­sa­malla nyt saat mu­kaan foot­ba­gin tai footbagleffan!

Jä­se­nemme ovat oi­keu­tet­tuja osal­lis­tu­maan Suo­men foot­baglii­ton jär­jes­tä­miin kil­pai­lui­hin ja tree­nei­hin. Li­säksi jä­se­net saa­vat alen­nuk­sia verkkokaupastamme.

EM-kilpailut Tu­russa

Kan­sain­vä­li­sen pe­laa­jayh­dis­tys IF­PAn alai­nen Eu­ro­pean Foot­bag Com­mit­tee on myön­tä­nyt vuo­den 2014 foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­ki­so­jen isän­nyy­den Tur­kuun. Tur­nauk­sen tarkka ajan­kohta ei ole vielä tie­dossa, mutta kil­pailu käy­dään ke­sä­kuu­kausien ai­kana. Tie­do­tamme ki­sa­pro­jek­tin ete­ne­mi­sestä si­vuil­lamme sekä Face­boo­kissa.

Ensi ke­sänä foot­ba­gin EM-mitaleista tais­tel­laan jo 16. ker­taa. En­sim­mäi­set EM-kisat jär­jes­tet­tiin Ber­lii­nissä vuonna 1999, ja nyt EM-turnaus jär­jes­te­tään en­sim­mäistä ker­taa Suo­messa. Tur­nauk­sen jär­jes­tää tur­ku­lai­nen Footc­raft yh­dessä Suo­men foot­baglii­ton ja IF­PAn kanssa.

Kommentoi