Ajankohtaista

27
Tou

EM-kisasivut julkaistu

Footbag EM 2014

Tu­russa hei­nä­kuussa jär­jes­tet­tä­vien foot­ba­gin EM-kisojen si­vut on jul­kaistu osoit­teessa footbag.fi/euros2014.

Kommentoi
23
Tou

JFK Net Battle avaa kisakauden 29. toukokuuta

Ku­ten ta­pana on ol­lut, Jy­väs­ky­län Footbag-klubi ry jär­jes­tää ke­vään koit­taessa net­ti­tur­nauk­sen. Tänä vuonna JFK Net Battle käy­dään pi­ha­pe­li­päi­vän kun­niaksi ul­kona Tel­ler­von­puis­tossa 29. tou­ko­kuuta. Tur­nauk­sessa ki­sa­taan ai­noas­taan verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä. Tur­nauk­sella on IF­PAn tuki, jo­ten ran­kin­pis­teitä on tar­jolla. Li­sä­tie­toa ja il­moit­tau­tu­mis­oh­jeet: footbag.org / Face­book.

Kommentoi
15
Tou

Partnership opportunities: 16th Annual IFPA European Footbag Championships, July 11-13 2014 Turku July 11-13.

In­te­res­ted in sponsoring/supporting Foot­bag and Eu­ro­pean Foot­bag Championships?

Va­rious op­tions avai­lable. Con­tact Foot­bag Fin­land for de­tails. More info be­low and at http://footbag.fi/EM_partneri_esite_060514.pdf

EM_partneri_esite_060514-3_Page_6

EM_partneri_esite_060514-3_Page_5

EM_partneri_esite_060514-3_Page_4

EM_partneri_esite_060514-3_Page_3

EM_partneri_esite_060514-3_Page_2

EM_partneri_esite_060514-3_Page_1

Kommentoi
12
Maa

MM-kisat järjestetään Pariisissa

IF­PAn Worlds Ope­ra­ting Com­mit­tee on va­lin­nut Pa­rii­sin tä­män vuo­den MM-kisojen aree­naksi. Tur­naus jär­jes­te­tään 27. hei­nä­kuuta – 3. elo­kuuta. Li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta täällä.

Kommentoi
7
Maa

GoExpo starttaa tänään!

Foot­bag Fin­land on mu­kana Hel­sin­gin GoExpo-messuilla! Meillä on näy­tök­siä pit­kin vii­kon­lop­pua, opas­tusta, mes­su­tar­jouk­sia ja muuta mu­ka­vaa, ter­ve­tu­loa moikkamaan!

PS. Ha­luatko li­pun? Lä­hetä meille säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen sfl@footbag.fi mes­su­jen ku­luessa, ja kerro miksi tar­vit­set li­pun. Par­haille pe­rus­te­luille lip­puja lu­vassa kaik­kina messupäivinä!

Kommentoi
5
Maa

Footbag Finland mukana GoExpo-messuilla!

GoExpo

Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sen val­taa vii­kon­lop­puna ul­koi­luun ja ur­hei­luun kes­kit­tyvä GoExpo. Foot­bag Fin­land on tie­tysti me­nossa mu­kana, ja mei­dän ständi löy­tyy Ball Sports -puo­lelta pai­kalta 7p33!

Kommentoi
27
Tam

EM-kisojen ajankohta varmistunut

Footbag EM 2014

Foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruu­det rat­kais­taan Tu­russa 11.–13. hei­nä­kuuta. Ki­sa­si­vut ja muita tie­toja tu­lossa pian!

Kommentoi
17
Tam

Jäsentiedote 1/2014

Suo­men foot­bagliitto ry toi­vot­taa jä­se­nil­leen hui­keaa al­ka­nutta vuotta 2014!

Suo­men foot­bag­vuo­den 2013 ko­ho­koh­tiin kuu­lui mm. maa­lis­kuun Ball Sports -mes­sut, ve­nezue­la­lai­sia pe­laa­jia pai­kalle hou­ku­tel­lut Hel­sinki Open tou­ko­kuussa, suo­ma­lais­ten ko­mea mi­ta­li­saa­lis Mont­rea­lin MM-kilpailuista elo­kuussa sekä ko­va­ta­soi­set SM-kisat syys­kuussa. Tä­män vuo­den ko­ho­kohta Suo­messa tu­lee ole­maan ke­sän EM-kisat Turussa!

Kau­den 2013-2014 jäsenmaksu

Suo­men foot­bagliitto toi­mii va­paa­eh­tois­voi­min, ja toi­min­nan mah­dol­lis­taa jä­sen­mak­sut. Foot­baglii­ton jä­sen­maksu kau­delle 2013-2014 on 10 eu­roa. Mak­sat­han jä­sen­mak­sun hel­mi­kuun lop­puun men­nessä verk­ko­kaup­pamme kautta, jos et ole jo eh­ti­nyt. Mak­sa­malla nyt saat mu­kaan foot­ba­gin tai footbagleffan!

Jä­se­nemme ovat oi­keu­tet­tuja osal­lis­tu­maan Suo­men foot­baglii­ton jär­jes­tä­miin kil­pai­lui­hin ja tree­nei­hin. Li­säksi jä­se­net saa­vat alen­nuk­sia verkkokaupastamme.

EM-kilpailut Tu­russa

Kan­sain­vä­li­sen pe­laa­jayh­dis­tys IF­PAn alai­nen Eu­ro­pean Foot­bag Com­mit­tee on myön­tä­nyt vuo­den 2014 foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­ki­so­jen isän­nyy­den Tur­kuun. Tur­nauk­sen tarkka ajan­kohta ei ole vielä tie­dossa, mutta kil­pailu käy­dään ke­sä­kuu­kausien ai­kana. Tie­do­tamme ki­sa­pro­jek­tin ete­ne­mi­sestä si­vuil­lamme sekä Face­boo­kissa.

Ensi ke­sänä foot­ba­gin EM-mitaleista tais­tel­laan jo 16. ker­taa. En­sim­mäi­set EM-kisat jär­jes­tet­tiin Ber­lii­nissä vuonna 1999, ja nyt EM-turnaus jär­jes­te­tään en­sim­mäistä ker­taa Suo­messa. Tur­nauk­sen jär­jes­tää tur­ku­lai­nen Footc­raft yh­dessä Suo­men foot­baglii­ton ja IF­PAn kanssa.

Kommentoi
2
Mar

EM-kisat tulevat Turkuun ensi kesänä

IF­PAn alai­nen Eu­ro­pean Foot­bag Com­mit­tee on myön­tä­nyt Tu­rulle vuo­den 2014 foot­ba­gin eu­roo­pan­mes­ta­ruus­ki­so­jen isän­nyy­den. Tur­nauk­sen tarkka ajan­kohta ei ole vielä tie­dossa, mutta kol­me­päi­väi­nen kil­pailu käy­dään ke­sä­kuu­kausien ai­kana. Ensi ke­sänä foot­ba­gin EM-mitaleista tais­tel­laan jo 16. ker­taa. En­sim­mäi­set EM-kisat jär­jes­tet­tiin Ber­lii­nissä vuonna 1999, ja nyt EM-turnaus jär­jes­te­tään en­sim­mäistä ker­taa Suomessa.

Tur­nauk­sen jär­jes­tää tur­ku­lai­nen Footc­raft yh­dessä Suo­men foot­baglii­ton kanssa. Jul­kai­semme li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta sekä täällä Foot­bag Fin­lan­din si­vuilla että Face­boo­kissa.

Kommentoi
17
Syy

Finnish Open houkutteli huippupelaajia Helsinkiin

_MG_6098

Fin­nish Open ko­kosi Ki­sa­hal­liin Suo­men hui­put ja useita ul­ko­mai­sia haastajia.Sun­nun­taina päät­ty­nyt kau­den ko­ti­mai­nen yk­kös­tur­naus, Foot­bag Fin­nish Open, veti la­jin har­ras­ta­jia Ki­sa­hal­liin. Noin nel­jä­kym­mentä kil­pai­li­jaa tais­te­li­vat freestyle- ja verk­ko­foot­ba­gin mi­ta­leista. Tä­män vuo­den tur­naus oli jär­jes­tyk­ses­sään jo 17. vuo­sit­tai­nen foot­ba­gin SM-tason kilpailu.

Frees­ty­le­la­jien taso oli erit­täin kova, kun suo­ma­lai­sia saa­pui haas­ta­maan mm. Pohjois-Amerikan kär­ki­kaar­tia edus­ta­vat Da­vid Cla­vens ja Jay Bo­yc­huck. Cla­vens voit­ti­kin circle-kilpailun jy­väs­ky­lä­läi­sen Toni Pääk­kö­sen ne­nän edestä. Bo­yc­huck si­joit­tui kol­man­neksi. Kah­den mi­nuu­tin va­paa­oh­jelma, eli ru­tiini, oli Aleksi Ai­ri­sen juh­laa. Mies kor­jasi po­tin hie­nolla suo­ri­tuk­sel­laan ja jätti Cla­ven­sin toi­seksi. Ru­tii­nin kol­mas sija meni Pääk­kö­selle. Request-temppukilpailun mes­ta­ruus meni Lauri Ai­ri­selle, toi­nen sija Juho Mar­jolle ja kol­mas Aleksi Airiselle.

Verk­ko­foot­ba­gissa rans­ka­lais­pari Ben­ja­min De Bastos/Grischa Tel­len­bach tai ve­nä­läis­pari Ev­geny Shiryaev/Roman Be­loze­rov ei­vät pys­ty­neet haas­ta­maan suo­ma­lai­sia. Ne­lin­pe­lin tiu­kan fi­naa­lin voit­ti­vat Os­kari Forstén/Jani Säntti, jotka kaa­toi­vat pa­rin Tuo­mas Kärki/Matti Poh­jola vasta vii­den­nessä erässä. Forstén kruu­nat­tiin myös kak­sin­pe­lin mes­ta­riksi, kun hän voitti fi­naa­lissa Poh­jo­lan nel­jässä erässä.

Kil­pai­le­mi­sen li­säksi Fin­nish Ope­nissa juh­lit­tiin Hall of Fa­men mer­keissä. Foot­ba­gu­ransa vuo­den 1998 SM-kisoista aloit­ta­neet sak­sa­lai­set Ole Sch­nack ja Jan Zim­mer­mann va­lit­tiin tänä vuonna ar­vos­tet­tuun seu­raan. Mi­käpä oli­si­kaan ol­lut luon­nol­li­sempi paikka juh­lis­taa kun­nia­no­soi­tusta kuin Hel­sinki ja Fin­nish Open!

Tu­lok­set:

Frees­tyle

Ru­tiini:
1. Aleksi Ai­ri­nen
2. Da­vid Cla­vens (USA)
3. Toni Pääkkönen

Circle:
1. Da­vid Cal­vens (USA)
2. Toni Pääk­kö­nen
3. Jay Bo­yc­huck (CAN)

Request:
1. Lauri Ai­ri­nen
2. Juho Marjo
3. Aleksi Airinen

Verk­ko­foot­bag (kaikki tu­lok­set)

Ne­lin­peli:
1. Os­kari Forstén / Jani Säntti
2. Tuo­mas Kärki / Matti Poh­jola
3. Jukka Pel­tola / Janne Uusitalo

Kak­sin­peli:
1. Os­kari Forstén
2. Matti Poh­jola
3. Jani Säntti

Aloit­te­li­joi­den ne­lin­peli:
1. Timo Aar­nio / Jussi Lah­ti­nen
2. Samu Ahola / Aleksi Ai­ri­nen
3. San­teri Kar­vi­nen / Tanja Salakka

Aloit­te­li­joi­den kak­sin­peli:
1. Samu Ahola
2. Jussi Lah­ti­nen
3. Timo Aarnio

Kommentoi