Ajankohtaista

3
Elo

Suomelle mitaleita footbagin MM-kilpailuissa!

Footbagin MM-kisat 2013

Tuo­mas Kärki voitti ho­peaa ja Matti Poh­jola prons­sia verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä foot­ba­gin MM-kilpailuissa Mont­rea­lissa, Ka­na­dassa. Kul­taa otti fi­naa­lissa Kär­jen lu­ke­min 26-24, 16-21, 21-17 voit­ta­nut Sveit­sin Ka­rim Daouk. Prons­siot­te­lussa Poh­jola voitti erin 2-1 vuo­den 2012 maa­il­man­mes­ta­rin Sak­san Flo­rian Götzen.  

Ne­lin­pe­lissä Kärki ja Poh­jola hä­vi­si­vät vä­lie­rä­ot­te­lunsa ka­na­da­lais­pa­rille Luc Le­gault / Francois Pel­le­tier tiu­kan tais­te­lun jäl­keen lu­vuin 15-13, 15-13. Lau­an­taina pe­lat­ta­vassa prons­siot­te­lussa suo­ma­lais­pari saa vas­taansa pa­rin Ka­rim Daouk (SUI) / Art­hur Le­dain (FRA). Ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Le­gault ja Pel­le­tier koh­taa­vat Sak­san Flo­rian Götzen ja Pat­rick Schric­ke­lin. Nais­ten ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Suo­men Piia Tan­ta­ri­mäki pa­ri­naan Sak­san Kers­tin An­huth koh­taa­vat ka­na­da­lais­pa­rin Ge­ne­vieve Bousquet / Maude Landreville.  

Frees­ty­le­foot­ba­gissa Fe­lix Zen­ger voitti upeasti Big3-temppukilpailun ja Aleksi Ai­ri­nen Shred30-tekniikkakilpailun maa­il­man­mes­ta­ruu­den. Va­paa­oh­jel­massa eli ru­tii­nissa Ai­ri­nen si­joit­tui kol­man­neksi ja Zen­ger vii­den­neksi. Voi­ton vei Tse­kin Jan Weber.

Suo­ma­lais­ten ko­ko­nais­saldo en­nen vii­meistä kil­pai­lu­päi­vää on kaksi kul­taa, yksi ho­pea ja kolme pronssia.

Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista. Suo­ma­lais­ten ete­ne­mistä voi seu­rata Foot­bag Fin­lan­din Facebook-sivulta! Verk­ko­foot­ba­gin tu­lok­set löy­tyy täältä.

Kommentoi
1
Elo

Suomalaiset hyvässä iskussa footbagin mm-kilpailuissa

Footbagin MM-kisat 2013

Foot­ba­gin mm-kilpailuissa pe­lat­tiin 4. kil­pai­lu­päivä Mont­rea­lissa Ka­na­dassa. Suo­ma­lai­sit­tain päivä su­jui menestyksekkäästi.

Verk­ko­foot­ba­gissa nais­ten kak­sin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki toi­pui no­peasti aa­mu­päi­vän vä­lie­rä­tap­pios­taan ja nap­pasi var­malla pe­lillä prons­sia, voit­taen Maude Landre­vil­len (Can) suo­raan kah­dessa erässä 21-19, 21-9. Mies­ten ne­lin­pe­lissä pari Matti Pohjola/Tuomas Kärki voitti puo­li­vä­lie­rässä USA:n pa­rin Walt Houston/Ben Als­ton tiu­kasti 15-7, 3-15, 15-7. Se­mi­fi­naa­lissa vas­taan tu­le­vat toi­seksi si­joi­te­tut Ka­na­dan Luc Legault/Francois Pel­le­tier. Se­mi­fi­naali on oh­jel­massa per­jan­taina. Kak­sin­pe­lissä sekä Poh­jola että Kärki voit­ti­vat omat puo­li­vä­lie­ränsä, ja ete­ni­vät nel­jän par­haan jouk­koon. Omassa puo­li­vä­lie­riäs­sään Kärki voitti Sak­san Andy Wolf­fiin hel­posti uke­min 21-7, 21-13. Poh­jola ti­putti jat­kosta ko­tiy­lei­sön suo­si­kin , Mont­rea­li­lai­sen Francois Pel­le­tie­rin suo­raan kah­dessa erässä. Kärki ja Poh­jola koh­taa­vat toi­sensa torstai-iltana pai­kal­lista ai­kaa pe­lat­ta­vissa kak­sin­pe­lin semifinaaleissa.

Frees­ty­lessä suo­ma­lai­set Fe­lix Zen­ger ja Aleksi Ai­ri­nen esiin­tyi­vät mai­niosti ja sel­vit­ti­vät tiensä ru­tii­nien fi­naa­lei­hin. Fi­naa­leissa on kah­dek­san kil­pai­li­jaa. Aleksi Ai­ri­nen sel­vitti tiensä myös nel­jän pe­laa­jan fi­naa­liin circle-kilpailussa

Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista. Suo­ma­lais­ten ete­ne­mistä voi seu­rata Foot­bag Fin­lan­din Facebook-sivulta!

Kommentoi
27
Hei

Montrealin MM-kisat alkavat huomenna

Footbagin MM-kisat 2013

Tä­män vuo­den foot­ba­gin MM-kilpailut al­ka­vat Ka­na­dan Mont­rea­lissa 28. hei­nä­kuuta. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin 3. elo­kuuta. Tur­nauk­sesta on tu­lossa eten­kin verk­ko­foot­ba­gin puo­lella erit­täin ko­va­ta­soi­nen, sillä useim­mat Pohjois-Amerikan ja Eu­roo­pan yk­kös­ni­met ovat il­moit­tau­tu­neet mu­kaan kar­ke­loi­hin. Suo­ma­lais­ten ko­vaa verk­ko­mai­netta yl­lä­pi­tä­mään Mont­rea­liin ovat mat­kus­ta­neet Jyri Ilama, Tuo­mas Kärki, Matti Poh­jola, Piia Tan­ta­ri­mäki sekä mus­tana he­vo­sena pe­li­ken­tille pa­luuta te­kevä Jaakko In­ki­nen. Kärki, Poh­jola ja Tan­ta­ri­mäki pe­laa­vat maa­il­man hui­pulla, jo­ten mi­ta­leita on odotettavissa.

Frees­ty­len puo­lella pe­rin­tei­nen yk­kös­laji, kah­den mi­nuu­tin ru­tiini, ei ole enää saa­vut­ta­nut yhtä suurta suo­siota kuin uu­dem­mat tu­lok­kaat Request, Sh­red 30 ja Circle. Frees­ty­len taso on kui­ten­kin erit­täin kova, sillä mes­ta­ruuk­silla olisi usei­ta­kin var­tee­no­tet­ta­via ot­ta­jia. Suo­mesta MM-turnaukseen osal­lis­tuu kaksi kil­pai­li­jaa, Aleksi Ai­ri­nen ja Fe­lix Zen­ger, jotka osal­lis­tu­vat kaik­kiin freestyle-lajeihin. Ai­ri­nen läh­tee puo­lus­ta­maan viime vuo­tista Sh­red 30 -mes­ta­ruut­taan ja kir­kas­ta­maan ru­tii­nin prons­sia, ja myös Zen­ge­riltä on lupa odot­taa menestystä.

Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista. Suo­ma­lais­ten ete­ne­mistä voi seu­rata Foot­bag Fin­lan­din Facebook-sivulta!

Kommentoi
24
Hei

Finnish Open järjestetään syyskuussa

Footbag Finnish Open 2013

Vuo­den 2013 Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 14.–15. syys­kuuta. Ki­sa­pai­kaksi on va­li­koi­tu­nut mo­nissa footbag-kilpailuissa hy­väksi ha­vaittu Töö­lön Ki­sa­halli. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan verk­ko­foot­ba­gissa ja frees­ty­len eri la­jeissa. Li­sä­tie­toa on tu­lossa, py­sy­kää kuulolla!

Kommentoi
17
Hei

Turku Openin tulokset

Turku Open 2013 jär­jes­tet­tiin 13. ja 14. hei­nä­kuuta Jarkko Nie­mi­nen aree­nalla Tu­run Im­pi­vaa­rassa. Suo­ma­lais­ten li­säksi tur­nauk­seen saa­pui Ka­li­for­niasta pit­kän lin­jan foot­bag­mies Tuan Vu. Vu saa­vutti yh­dessä Tuo­mas Kär­jen kanssa ho­peaa verk­ko­ne­lin­pe­lissä. Voi­ton vei­vät viime vuo­ti­seen ta­paan Os­kari Forstén ja Jani Säntti. Prons­sille yl­si­vät Matti Poh­jola ja Piia Tantarimäki.

Turku Openin nelinpelimitalistit

Verk­ko­ne­lin­pe­lin mi­ta­lis­tit: Tuan Vu, Tuo­mas Kärki, Jani Säntti, Os­kari Forstén, Matti Poh­jola ja Piia Tantarimäki.

Kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Poh­jola voitti Kär­jen nel­jässä erässä. Kol­mos­si­jan vei Jani Säntti, joka peit­tosi prons­siot­te­lussa Jyri Ila­man nii­ni­kään nel­jässä erässä. Katso ot­te­lu­koh­tai­set tu­lok­set täältä.

Kommentoi
17
Hei

Saksa loisti EM-verkoilla

Foot­ba­gin 15. EM-kilpailut jär­jes­tet­tiin hei­nä­kuun alussa Mos­ko­vassa. Suo­mea edusti ai­noas­taan hel­sin­ki­läi­nen Jyri Ilama, joka saa­vutti nel­jän­nen si­jan ver­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä yh­dessä sak­sa­lai­sen Amaya Strae­te­nin kanssa. EM-turnauksen verk­ko­foot­bag oli­kin sak­sa­lais­ten juh­laa, sillä Strae­te­nin maan­mie­het val­loit­ti­vat kaikki avoi­men sar­jan kaksin- ja ne­lin­pe­lin mitalisijat.

Frees­ty­lessa ru­tii­nin voitti, ru­tii­nilla, Tshe­kin Va­sek Klouda en­nen Itä­val­lan Alex Tren­ne­riä ja isän­tä­maan Ar­tem Za­bo­lot­nya. Nais­ten sar­jassa EM-kultaa nap­pasi Es­pan­jan Pa­loma Majo.

Tänä vuonna EM-kisat jär­jes­tet­tiin en­sim­mäistä ker­taa Ve­nä­jällä. Mos­ko­van EM-kisat kär­si­vät kui­ten­kin osal­lis­tu­ja­ka­dosta, kun useim­mat Eu­roo­pan yk­kös­ni­met jät­ti­vät tur­nauk­sen vä­liin. Katso tar­kem­mat tu­lok­set täältä.

Kommentoi
27
Tou

Tuomas Kärki on Helsinki Openin tuplamestari

Helsinki Open doubles net medalists

Hel­sinki Ope­nin ne­lin­pe­li­mi­ta­lis­tit: Os­kari Forstén, Jani Säntti, Matti Poh­jola, Tuo­mas Kärki, Jukka Pel­tola ja Hå­kan Hellberg.

Vii­kon­lop­puna käyty nel­jäs foot­ba­gin Hel­sinki Open päät­tyi Tuo­mas Kär­jen juh­laan. Lau­an­tain verk­ko­ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa pa­ri­val­jakko Kärki & Matti Poh­jola voitti pa­rin Os­kari Forstén & Jani Säntti. Kol­man­nelle si­jalle yl­si­vät Jukka Pel­tola ja Hå­kan Hell­berg (SWE), jotka voit­ti­vat prons­siot­te­lussa Jyri Ila­man ja Amaya Stra­te­nin (GER).

Sun­nun­tain kak­sin­pe­li­fi­naa­lissa Kärki sai vas­taansa Matti Poh­jo­lan. Kärki voitti kamp­pailu erin 17-15, 15-12, 5-15, 15-11. Prons­siot­te­lussa näh­tiin tur­nauk­sen yl­lät­täjä, kun yh­den­nek­si­toista si­joi­tettu Aleksi Öhman pe­lasi tiensä mi­ta­li­pe­lei­hihn. Vas­taan aset­tu­nut Jani Säntti otti kui­ten­kin prons­sin ni­miinsä erin 15-11, 15-12, 13-15, 15-11.

Kaik­kien ot­te­lui­den tulokset »

Kommentoi
9
Tou

Pari viikkoa Helsinki Openiin

Helsinki Open
Foot­ba­gin ke­sä­kau­den pe­rin­tei­sesti avaava Hel­sinki Open jär­jes­te­tään 25.–26. tou­ko­kuuta Rus­kea­suon ur­hei­lu­hal­lissa. Ki­soista on tu­lossa erit­täin mie­len­kiin­toi­set, sillä pe­li­ken­tille as­te­lee Suo­men huip­pu­jen li­säksi myös Ve­nezue­lan kärkinimiä!

Foot­bag Hel­sinki Open jär­jes­te­tään tänä vuonna nel­jättä ker­taa. Tänä vuonna tur­nauk­sessa kil­pail­laan ai­noas­taan verk­ko­foot­ba­gissa (kaksin- & ne­lin­peli). Tur­nauk­sella on IFPA:n sank­tiointi, jo­ten ranking-pisteitä on lu­vassa. Re­kis­te­röi­ty­mi­nen tur­nauk­seen ta­pah­tuu säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen sfl@footbag.fi. Kerro vies­tissä, mi­hin la­jei­hin osal­lis­tut ja mah­dol­li­sen ne­lin­pe­li­pa­risi nimi. Tur­nauk­seen osal­lis­tu­mi­nen mak­saa 20 €. Il­moit­tau­tu­mi­sen ta­ka­raja on per­jan­taina 17. toukokuuta.

Tsek­kaa li­sä­tie­dot Face­boo­kista!

Kommentoi
15
Maa

Footbagia MTV3:n hyväntekeväisyysillassa

Sauli Niinistö ja footbag

Myös Sauli Nii­nistö pääsi tu­tus­tu­maan footbagiin

Anssi Sund­berg ja Jana Sas­sa­kova kä­vi­vät esit­te­le­mässä foot­ba­gia MTV3:n Nuor­ten hy­väksi -il­lassa viime vii­kolla. Mu­kaan foot­ba­gin rie­mui­hin pääsi myös Sauli Nii­nistö. Uutta har­ras­ta­jaa laji ei kui­ten­kaan tain­nut pre­si­den­tistä saada, ku­ten Kym­me­ne­nen uu­tis­ten lop­pu­ke­ven­nyk­sen haas­tat­te­lusta ilmenee.

Kommentoi
7
Maa

Footbag Finland mukana viikonlopun Ball Sports -messuilla

Footbag Finlandin ständi

Foot­bag Fin­land Ball Sports -mes­suilla vuonna 2012

Foot­bag on tä­nä­kin vuonna mu­kana Ball Sports -mes­suilla mui­den pal­loi­lu­la­jien kanssa. Viime vuonna Foot­bag Fin­lan­din mes­suo­sasto ke­räsi rut­kasti ylei­söä ja huo­miota koko vii­kon­lo­pun ajan. Tänä vuonna pis­tämme shown taas pys­tyyn: Stän­dil­tämme löy­dät li­sää tie­toa foot­ba­gista ja pää­set ko­kei­le­maan la­jia. Li­säksi pi­dämme sekä freestyle- että verk­ko­foot­bag­näy­tök­siä. Foot­bag Fin­land löy­tyy osas­tolta 7e33.

Ball Sports jär­jes­te­tään Hel­sin­gin Mes­su­kes­kuk­sessa 8.–10. maa­lis­kuuta osana GoExpo-messuja.

Kommentoi