Ajankohtaista

4
elo

Footbagin MM-kisat käydään Portlandissa

Footbag MM 2017

38. foot­bagla­jien MM-kilpailut al­ka­vat Yh­dys­val­loissa 6. elo­kuuta. MM-turnaus juh­lis­taa sa­malla foot­ba­gin 45-vuotista his­to­riaa, kun ki­sat pa­laa­vat la­jin syn­ty­si­joille Ore­go­nin Port­lan­diin. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin 11. ja 12. elo­kuuta. Ki­soi­hin osal­lis­tuu noin 120 ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa, myös Suo­mesta.

Suo­men mi­ta­li­toi­veet ovat eri­tyi­sesti verk­ko­foot­ba­gin puo­lella. Port­lan­diin mat­kaa­van jouk­ku­een yk­kös­nyrk­kinä voi­daan pi­tää verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­li­pa­ria Tuo­mas Kärki ja Matti Poh­jola. Mie­hillä on yh­teensä neljä maa­il­ma­mes­ta­ruutta verk­ko­foot­ba­gin eri la­jeissa, ja me­nes­tystä odo­te­taan tä­nä­kin vuonna niin kaksin-, nelin- kuin se­ka­ne­lin­pe­lis­sä­kin. Myös frees­ty­len hal­lit­se­van Suo­men mes­ta­rin San­teri Kar­vi­sen ede­sot­ta­muk­siin verk­ko­foot­ba­gissa kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­miota: Hel­sin­ki­läi­nen saa Port­lan­dissa pa­rik­seen ka­na­da­lai­sen le­gen­dan, vuo­den 2001 ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­rin Yves Archambault’n.

Frees­ty­le­foot­ba­gin eri la­jeissa Foot­bag Fin­lan­dia edus­ta­vat Kar­vi­sen li­säksi Aleksi Ai­ri­nen, Juho Marjo ja Timo Aar­nio. Marjo voitti ke­vään EM-kisoissa prons­sia frees­ty­len batt­lessa, ja hä­nellä on hy­vät edel­ly­tyk­set on­nis­tua myös MM-kisoissa.

Foot­ba­gin MM-kilpailut jär­jes­te­tään tänä vuonna 38. ker­taa. Tur­nauk­sen jär­jes­tää pai­kal­li­nen seura Sole Pur­pose yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Suo­messa MM-turnaus on jär­jes­tetty kah­desti, Hel­sin­gissä vuo­sina 2005 ja 2011.

PS. Port­land on isän­nöi­nyt foot­ba­gin MM-kisoja vii­meksi vuonna 1997. Suo­ma­lai­nen foot­bag­kult­tuuri oli tuol­loin vasta muo­dos­tu­massa, mutta me­nes­tyk­sestä saa­tiin jo esi­ma­kua – to­sin intermediate-sarjassa. Mika Kois­ti­nen nap­pasi ni­mit­täin maa­il­man­mes­ta­ruu­den aloit­te­li­joi­den frees­ty­lessä, Jekke Ruot­sa­lai­nen ja Olli Sa­vo­lai­nen ne­los­si­jan aloit­te­li­joi­den tupla­ne­tissä ja Tuo­mas Kärki nii­ni­kään ne­los­si­jan aloit­te­li­joi­den gol­fissa. Hui­kein suo­ma­lais­me­nes­tys oli kui­ten­kin ehkä Jus­tin Sex­to­nilla, joka saa­vutti ne­los­si­jan avoi­messa Overall-sarjassa eli kaik­kien la­jien yh­teis­pis­teissä. Vuonna 1997 MM-kisoissa kil­pail­tiin freestyle- ja verk­ko­la­jien li­säksi vielä kol­men met­rin pa­ri­pom­put­te­lussa ja vii­den mi­nuu­tin no­peus­pom­put­te­lussa (jonka muuan Andy Lin­der voitti tu­lok­sella 1006). Overall-pisteitä ei enää las­keta, mutta Jus­tin on näis­sä­kin ki­soissa mu­kana, tällä ker­taa Masters-sarjan verk­ko­la­jeissa.

Kommentoi
18
heinä

EM-kisat käytiin Espanjassa

European Footbag Championships 2017

19. vuo­sit­tai­set foot­ba­gin Eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lut käy­tiin Es­pan­jan Aran­juezissa 25.–28. tou­ko­kuuta. Tois­ta­sa­taa ur­hei­li­jaa eri puo­lilta Eu­roop­paa kil­pai­li­vat EM-titteleistä, ja mu­kana oli myös suo­ma­lai­sia osal­lis­tu­jia. Suo­ma­lai­sista par­hai­ten me­nes­tyi Juho Marjo, joka nap­pasi prons­sia frees­ty­le­foot­ba­gin batt­lesta prons­sia ja si­joit­tui nel­jän­neksi ru­tii­nissa. Myös Suo­messa asuva Tse­kin Jana Sas­sa­kova (nyk. Rii­salo) me­nes­tyi ki­sassa lois­ta­vasti: tu­lok­sena ho­peaa nais­ten ru­tii­nissa ja batt­lessa.

Read moreRead more

Kommentoi
13
kesä

Suomen footbagliitto ry:n kokous 21. kesäkuuta

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­seen Hel­sin­gissä 21. kesä­kuuta klo 18.

Esi­tys­lista

Suo­men foot­bagliitto ry:n vuosi­ko­kous 2017
Paikka: Ta­lin ten­nis­kes­kus
Aika: tors­tai 21. kesä­kuuta 2017 kello 18 al­kaen

1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
5. ti­lin­pää­tök­sen, toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausun­non esit­tä­mi­nen
6. ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta sekä hal­li­tuk­sen ja mui­den ti­li­vel­vol­lis­ten vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä päät­tä­mi­nen
7. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
8. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

Kommentoi
20
maalis

Avoimet footbagtreenit Kisahallissa torstaisin

kisisFoot­bag Fin­land jär­jes­tää Frees­tyle Fin­lan­din eli frees­ty­le­jal­ka­pal­loi­joi­den kanssa yh­tei­stree­nejä Hel­sin­gissä Töö­lön Ki­sa­hal­lissa tors­tai­sin klo 16–19. Har­joi­tus­vuoro on tar­koi­tettu kai­kille Suo­men foot­baglii­ton jä­se­nille ja foot­ba­gista tai frees­ty­le­fu­tik­sesta kiin­nos­tu­neille. Tree­nit so­pi­vat niin aloit­te­li­joille kuin ko­ke­neem­mil­le­kin pe­lu­reille, ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Ke­vään vii­mei­nen va­kio­vuoro Ki­sa­hal­lissa on tors­taina 27. huh­ti­kuuta. Pääs­täis­kö­hän sit­ten jo ulos?

Kommentoi
30
tammi

Suomen footbagliiton jäsenmaksu 2017

Suo­men foot­bagliitto ry toi­mii va­paa­eh­tois­voi­min, ja toi­min­nan mah­dol­lis­taa jä­sen­mak­sut. Foot­baglii­ton jä­sen­maksu vuonna 2017 on 20 eu­roa. Voit mak­saa jä­sen­mak­sun verk­ko­kaup­pamme kautta.

Jä­se­nemme ovat oi­keu­tet­tuja osal­lis­tu­maan Suo­men foot­baglii­ton har­joi­tuk­siin, kil­pai­lui­hin ja mui­hin ta­pah­tu­miin. Li­säksi jä­se­net saa­vat alen­nuk­sia verk­ko­kau­pas­tamme. Ha­lu­tes­sasi saat jä­se­ne­tuna pro­mo­foot­ba­gin ko­tiin pos­ti­tet­tuna.

Kommentoi
7
joulu

Suomen footbagliiton syyskokous 15. joulukuuta

HUOM! Ko­kous jär­jes­te­tään ai­em­masta tie­dosta poi­ke­ten Ki­sa­hal­lin sau­na­ti­loissa.

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa SFL:n syys­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin 15. jou­lu­kuuta. Ko­kous jär­jes­te­tään Töö­lön Ki­sa­hal­lin ko­kous­huo­neessa A kello 19.00.

Esi­tys­lista

Suo­men foot­bagliitto ry:n syys­ko­kous 2016
Paikka: Töö­lön Ki­sa­halli, ko­kous­huone A. Paavo Nur­men kuja 1, Hel­sinki
Aika: 15. jou­lu­kuuta 2016 klo 19.00

  1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
  2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
  3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
  4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
  5. hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
  6. var­si­nai­sen tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen varatilintarkastajansa/varatoiminnantarkastajansa va­linta
  7. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
  8. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
  9. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

 
PS. Ter­ve­tu­loa myös tree­nei­hin en­nen ko­kousta: SFL ja frees­ty­le­jal­ka­pal­loi­li­jat tree­naa­vat yh­dessä Ki­sik­sen len­to­pal­lo­kenttä 1:llä tors­tai­sin klo 16–19!

Kommentoi
22
marras

Finnish Open 2016 käytiin Turussa

Verkkofotbagin kaksinpelin mitalistit

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin mi­ta­li­kol­mikko: prons­sia Rans­kan Sé­bas­tien Maillet’lle, kul­taa Matti Poh­jo­lalle ja ho­peaa Sveit­sin Ka­rim Daou­kille.

Fin­nish Foot­bag Open 2016 käy­tiin Tu­russa 19.–20. mar­ras­kuuta. Hie­noi­sesta osal­lis­tu­ja­ka­dosta huo­li­matta tur­naus osoit­tau­tui san­gen ko­va­ta­soi­seksi. Verk­ko­foot­ba­gissa mu­kana oli­vat mm. kak­sin­pe­lin kak­sin­ker­tai­nen maa­il­man­mes­tari Ka­rim Daouk (SUI), ne­lin­pe­lin tupla­mes­tari Art­hur Le­dain (FRA) ja se­ka­ne­lin­pe­lin tupla­mes­tari Matti Poh­jola. Daouk ja Le­dain osal­lis­tui­vat Fin­nish Ope­nin ne­lin­pe­liin yh­dessä ja jälki oli var­sin va­kuut­ta­vaa. Fi­naa­liot­te­lussa he koh­ta­si­vat MM-kisoissa nel­jän­siksi si­joit­tu­neen pa­rin Sé­bas­tien Maillet/Grischa Tel­len­bach (FRA). Daouk ja Le­dain kui­ten­kin hal­lit­si­vat pe­liä ja vei­vät voi­ton ko­tiin suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-4, 15-7, 15-10. Os­kari Forstén ja Matti Poh­jola si­joit­tui­vat par­haina suo­ma­lai­sina kol­man­siksi, ja ot­ti­vat si­ten Suo­men mes­ta­ruu­den ni­miinsä.

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä Matti Poh­jola kor­jasi po­tin. Tiu­kassa fi­naa­lissa Poh­jola sai ma­koi­san voi­ton vuo­sien 2013 ja 2015 maa­il­man­mes­ta­rista Ka­rim Daou­kista kol­man­nessa erässä (pis­teet 9-15, 15-12, 15-12). Kol­man­neksi si­joit­tui Rans­kan Sé­bas­tien Mail­let Os­kari Forsté­nin kes­key­tet­tyä.

Frees­ty­lessä kil­pail­tiin ai­noas­taan kah­den mi­nuu­tin va­paa­oh­jel­massa eli ru­tii­nissa. Pa­luuta kil­pa­ken­tille te­kevä Aleksi Ai­ri­nen tai Sh­red 30:ssä MM-kultaakin voit­ta­nut Tuo­mas Rii­salo ei­vät mah­ta­neet mi­tään San­teri Kar­vi­sen var­malle suo­ri­tuk­selle. Tu­lok­sena kul­taa Kar­vi­selle, ho­peaa Rii­sa­lolle ja prons­sia Ai­ri­selle.

Tä­män vuo­den Fin­nish Open oli jo 20. vuo­sit­tai­nen SM-tason foot­bag­tur­naus Suo­messa. Tur­nauk­sen jär­jes­ti­vät Suo­men Foot­bagliitto ja Footc­raft yh­teis­työssä pe­laa­ja­jär­jes­tön IF­PAn kanssa.

Tulokset

Verkkofootbagin nelinpeli

1. Ka­rim Daouk (SUI) / Art­hur Le­dain (FRA)
2. Sé­bas­tien Mail­let / Grischa Tel­len­bach (FRA)
3. Os­kari Forstén / Matti Poh­jola (FIN)
4. San­teri Kar­vi­nen / Tuo­mas Rii­salo (FIN)

Verkkofootbagin kaksinpeli

1. Matti Poh­jola (FIN)
2. Ka­rim Daouk (SUI)
3. Sé­bas­tien Mail­let (FRA)
4. Os­kari Forstén (FIN)

Freestyle rutiini

1. San­teri Kar­vi­nen (FIN)
2. Tuo­mas Rii­salo (FIN)
3. Aleksi Ai­ri­nen (FIN)
4. Art­hur Le­dain (FRA)

Verk­ko­foot­ba­gin ot­te­lu­koh­tai­set tu­lok­set.

Kommentoi
1
marras

Ilmoittautuminen Finnish Openiin on alkanut

Il­moit­tau­tu­mi­nen Foot­bag Fin­nish Open 2016 -tur­nauk­seen on al­ka­nut footbag.orgissa. Il­moit­ta­tu­mi­sen ta­ka­raja on 17. mar­ras­kuuta. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verkko- että frees­ty­le­foot­ba­gin eri la­jeissa. Eten­kin verk­ko­foot­ba­gista on tu­lossa ko­va­ta­soi­nen, kun Eu­roo­pan hui­pulta tur­nauk­seen osal­lis­tuu Rans­kan Art­hur Le­dain ja Sveit­sin Ka­rim Daouk.

Muis­tat­han myös mak­saa Suo­men foot­baglii­ton jä­sen­mak­sun, jos osal­lis­tut tur­nauk­seen.

Tsek­kaa myös Face­boo­kin ta­pah­tu­ma­sivu!

Kommentoi
30
elo

Finnish Footbag Open järjestetään Turussa 19.–20. marraskuuta

Finnish Footbag Open 2016

Suo­men foot­baglii­ton tä­män vuo­den pää­ta­pah­tuma, Fin­nish Foot­bag Open, jär­jes­te­tään Tu­russa Leaf Aree­nalla 19. ja 20. mar­ras­kuuta. Kil­pai­luun odo­te­taan Suo­men kär­ki­ni­mien li­säksi eu­roop­pa­lai­sia ur­hei­li­joita la­jin hui­pulta.

Li­sä­tie­toa mm. ta­pah­tu­man ai­ka­tau­luista ja il­mot­tau­tu­mi­sesta jul­kais­taan piak­koin Foot­bag Fin­lan­din si­vuilla sekä Face­boo­kin ta­pah­tu­ma­si­vulla. Tur­nauk­selle on myön­netty pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn sank­tionti.

SFL jär­jesti en­sim­mäi­set foot­ba­gin SM-kisat vuonna 1997. Fin­nish Open jat­kaa sa­malla tiellä, ja tänä vuonna juh­li­taan­kin jo 20. vuo­sit­taista foot­ba­gin avointa SM-turnausta!

Kommentoi
15
elo

MM-kisoista kultaa ja hopeaa suomalaisille

Suomen MM-mitalistit

Janne Uusi­talo, Matti Poh­jola, Piia Tan­ta­ri­mäki ja Tuo­mas Kärki vas­ta­si­vat Suo­men mi­ta­li­saa­liista foot­ba­gin MM-kisoissa Slo­va­kian Tr­na­vassa.

Suo­ma­lai­sur­hei­li­jat pär­jä­si­vät mai­nosti lau­an­taina 6. elo­kuuta päät­ty­neissä foot­ba­gin MM-kilpailuissa.

Vah­vana en­nak­ko­suo­sik­kina nais­ten verk­ko­foot­ba­giin läh­te­nyt hel­sin­ki­läi­nen Piia Tan­ta­ri­mäki pa­lasi ko­tiin kul­taa ja ho­peaa kau­lassa. Nais­ten verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Tan­ta­ri­mäki koh­tasi Ka­na­dan Ge­ne­viève Bousquet’n. Ot­telu eteni Tan­ta­ri­mäen hal­lin­nassa, ja mes­ta­ruus rat­kesi suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-13, 15-13, 15-6. Nais­ten ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Tan­ta­ri­mäki ja hä­nen slo­ve­nia­lais­pa­rinsa Lena Mla­kar koh­ta­si­vat ka­na­da­lais­pa­rin Ge­ne­viève Bousquet / Maude Landre­ville. Ka­na­da­lai­set osoit­tau­tui­vat ko­vem­miksi ja voit­ti­vat mes­ta­ruu­den pis­tein 15-12, 15-12.

Mies­ten verk­ko­foot­ba­gissa suo­ma­lai­set pe­la­si­vat sekä kaksin- että ne­lin­pe­lin fi­naa­leissa. Kak­sin­pe­lissä Tuo­mas Kärki koh­tasi USAn Walt Hous­to­nin tiu­kassa ot­te­lussa. Ot­telu kään­tyi kui­ten­kin yh­dys­val­ta­lai­sen hy­väksi nel­jän­nessä erässä, ja mes­ta­ruus mat­kasi Memp­hi­siin pis­tein 15-10, 13-15, 15-13, 15-12. Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin fi­naa­liin asti tiensä rai­va­si­vat Matti Poh­jola ja Janne Uusi­talo. Toi­nen fi­naa­li­pari, Sak­san Flo­rian Götze ja eten­kin Rans­kan Art­hur Le­dain osoit­tau­tui­vat erit­täin ko­vaksi vas­tuk­seksi. Götze pas­sasi nap­piin eikä Le­dain epä­röi­nyt is­kuis­saan; tu­lok­sena selvä voitto pis­tein 15-8, 15-1.

Se­ka­ne­lin­pe­lissä Piia Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola jou­tui­vat tyy­ty­mään nel­jän­teen si­jaan. Prons­siot­te­lussa vas­taan as­tu­nut kanadalais-saksalainen pari Ma­ri­lyn De­muy / Yas­sin Kha­teeb vei­vät mi­ta­lit ko­tiin pis­tein 11-3, 8-11, 12-10.

Frees­ty­lessä pa­ras suo­ma­lai­nen oli ny­kyi­sin Ber­lii­nissä asuva Mikko Le­pistö, joka si­joit­tui circlessä nel­jän­neksi ja sh­red 30:ssä kuu­den­neksi.

Vi­deo Con­tes­tin voitti puo­la­lai­nen Pawel Rozek tällä vi­deolla:

Foot­bagla­jien 37. MM-kilpailut jär­jes­tet­tiin Slo­va­kian Tr­na­vassa 31. hei­nä­kuuta – 6. elo­kuuta. Tur­nauk­seen osal­lis­tui 130 ur­hei­li­jaa 16 eri maasta. Tur­nauk­sen jär­jes­te­lyistä vas­ta­si­vat Tse­kin foot­bagliitto, foot­ba­gin kan­sain­vä­li­nen pe­laa­jayh­dis­tys IFPA sekä Tr­na­van kau­punki. Ensi vuonna MM-kilpailut pa­laa­vat la­jin juu­rille Yh­dys­val­toi­hin, kun tur­naus jär­jes­te­tään Ore­go­nin Port­lan­dissa. Foot­ba­gin MM-kilpailut on jär­jes­tetty Suo­messa kah­desti, vuo­sina 2005 ja 2011 Hel­sin­gissä.

Li­sä­tie­toa:

Ki­sa­si­vut
Footbag.org
Face­book
Ku­via

Kommentoi