Ajankohtaista

3
elo

MM-kisat meneillään Trnavassa

trnava
37. foot­bagla­jien MM-kisat al­koi­vat Slo­va­kian Tr­na­vassa 31. hei­nä­kuuta. Vii­kon mit­tai­nen tur­naus hui­pen­tuu fi­naa­lei­hin 5. ja 6. elo­kuuta. Tur­nauk­seen osal­lis­tuu 130 ur­hei­li­jaa eri puo­lilta maa­il­maa, jou­kossa 12 suo­ma­laista.

Tä­nään kes­ki­viik­kona ki­saoh­jel­massa on frees­ty­len ru­tii­nin ja circlen se­mi­fi­naa­lit, joissa mo­lem­missa on mu­kana myös suo­ma­lais­vä­riä. Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä pe­la­taan nel­jän­nes­vä­lie­rät, joissa on myös­suo­ma­lai­sia mu­kana. Piia Tan­ta­ri­mäki on jo sel­vit­tä­nyt tiensä nais­ten kak­sin­pe­lin lop­puot­te­luun.

Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista. Verk­ko­foot­ba­gin ete­ne­mistä voi seu­rata Tour­na­ment Softwa­ren kautta.

Kommentoi
20
heinä

Suomen footbagliitto ry:n kokous 28. heinäkuuta

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­seen Hel­sin­gissä 28. hei­nä­kuuta klo 19.

Esi­tys­lista

Suo­men foot­bagliitto ry:n vuosi­ko­kous 2016
Paikka: Robert’s Cof­fee Kamppi
Aika: tors­tai 28. hei­nä­kuuta 2016 kello 19 al­kaen

  1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
  2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
  3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
  4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
  5. ti­lin­pää­tök­sen, toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausun­non esit­tä­mi­nen
  6. ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta sekä hal­li­tuk­sen ja mui­den ti­li­vel­vol­lis­ten vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä päät­tä­mi­nen
  7. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
  8. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

Kommentoi
21
kesä

Footbagin EM-kisoista kolme kultaa Suomeen

footbag_EM_2016

Foot­ba­gin Eu­roo­pan mes­ta­ruu­det rat­ko­tiin vii­kon­lop­puna Sak­san Frank­fur­tissa. Suo­men vii­si­hen­ki­nen jouk­kue pär­jäsi ki­soissa hy­vin: tu­lok­sena kolme kul­taa ja kaksi prons­sia.

Verk­ko­foot­ba­gissa hel­sin­ki­läi­nen Tuo­mas Kärki voitti kak­sin­pe­lin mes­ta­ruu­den. Ho­pealle si­joit­tui Rans­kan Art­hur Le­dain ja pronssi jäi isän­tä­kau­pun­gin Flo­rian Götzelle. Se­ka­ne­lin­pe­lissä hel­sin­ki­läi­nen Jyri Ilama kil­paili yh­dessä sveit­si­läi­sen Shi­rine Daou­kin kanssa. Prons­siot­te­lussa vas­taan aset­tui Frank­fur­tin pari Lisa Ue­bele / Andreas Wolff. Suomalais-sveitsiläinen pari voitti tiu­kan ot­te­lun suo­raan kah­dessa erässä pis­tein 15-13, 16-14. Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin mi­ta­liot­te­luissa ei suo­ma­lai­sia nähty. Mes­ta­ruus jäi Sak­saan vah­vasti pe­lan­neelle pa­rille Chris Löw / Yas­sin Kha­teeb.

Frees­ty­leen Suo­mesta osal­lis­tui ai­noas­taan kaksi kil­pai­li­jaa, Mikko Le­pistö ja San­teri Kar­vi­nen. Kum­pi­kin nap­pasi ko­tiin­vie­mi­siksi kui­ten­kin mes­ta­ruu­den ja Le­pistö vielä prons­si­mi­ta­lin­kin. Le­pis­tön kulta tuli Request-kilpailusta, pronssi Shred30:stä ja me­nes­tyk­sen täy­densi ne­los­si­jat Circlessä ja Sick 3:ssa. Kar­vi­nen puo­les­taan nap­pasi mes­ta­ruu­den Sick 3:sta ja ne­los­si­jan Shred30:stä.

Read moreRead more

Kommentoi
13
maalis

pro32mo
Varma merkki ke­vään tu­losta on foot­bag­pe­laa­jien siir­ty­mi­nen ulos pe­laa­maan. Oletpa sit­ten aloit­te­lija tai ko­ke­nut foot­ba­gin pe­laaja, Suo­men foot­baglii­ton verk­ko­kau­pasta saat juuri si­nulle so­pi­van foot­ba­gin.

Kommentoi
6
helmi

Suomen footbagliiton jäsenmaksu 2016

Suo­men foot­bagliitto toi­mii va­paa­eh­tois­voi­min, ja toi­min­nan mah­dol­lis­taa jä­sen­mak­sut. Foot­baglii­ton jä­sen­maksu vuonna 2016 on 20 eu­roa. Voit mak­saa jä­sen­mak­sun verk­ko­kaup­pamme kautta.

Jä­se­nemme ovat oi­keu­tet­tuja osal­lis­tu­maan Suo­men foot­baglii­ton har­joi­tuk­siin, kil­pai­lui­hin ja mui­hin ta­pah­tu­miin. Li­säksi jä­se­net saa­vat alen­nuk­sia verk­ko­kau­pas­tamme. Ha­lu­tes­sasi saat jä­se­ne­tuna pro­mo­foot­ba­gin ko­tiin pos­ti­tet­tuna.

Kommentoi
10
joulu

Suomen footbagliitto ry:n syyskokous

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa Suo­men foot­bagliitto ry:n vuo­den 2015 sään­tö­mää­räi­seen syys­ko­kouk­seen Tur­kuun 19. jou­lu­kuuta klo 16.30.

Esi­tys­lista

Suo­men foot­bagliitto ry:n syys­ko­kous 2015
Paikka: Te­lia­So­nera, Ee­ri­kin­katu 21
Aika: lau­an­tai 19. jou­lu­kuuta 2015 kello 16.30 al­kaen

 1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
 2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
 3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
 4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
 5. hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
 6. var­si­nai­sen tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen varatilintarkastajansa/varatoiminnantarkastajansa va­linta
 7. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
 8. muut asiat
 9. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen
Kommentoi
7
joulu

Verkkofootbagin kaksinpelin SM 19. joulukuuta Turussa

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin Suo­men­mes­ta­ruus rat­kais­taan 19. jou­lu­kuuta Tu­russa Jarkko Nie­mi­nen Aree­nassa. Tur­nauk­sen 0-0 on kello 12 ja pe­lit jat­ku­vat kun­nes mes­tari on saatu sel­ville.

Il­moit­tudu mu­kaan tur­nauk­seen 16. jou­lu­kuuta men­nessä täällä. Osal­lis­tu­mis­maksu 20 eu­roa mak­se­taan kä­tei­sellä pai­kan päällä.

Kommentoi
6
syys

Finnish Open 2015 & SFL 20 v.

FFO2015_600_tp
Suo­men foot­bagliitto ry täyt­tää tänä vuonna 20 vuotta. Pyö­reitä juh­lis­te­taan mar­ras­kuussa kan­sain­vä­li­sen tur­nauk­sen mer­keissä. IF­PAn sank­tioima Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä Töö­lön ki­sa­hal­lissa 28. ja 29. mar­ras­kuuta. Pai­kalle odo­te­taan la­jin kär­ki­ni­miä niin Suo­mesta kuin ul­ko­mail­ta­kin. Li­säksi tur­nauk­seen on tu­lossa lu­kui­sia suo­ma­lai­sen foot­ba­gin ke­hi­tyk­seen vai­kut­ta­neita pe­laa­jia vuo­sien var­relta. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verkko- että frees­ty­le­foot­ba­gissa.

Li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta löy­tyy ki­sa­si­vuilta ja Face­boo­kista.

Kommentoi
5
elo

Piia Tantarimäki juhli triplakultaa footbagin MM-kisoissa

MM-kisojen suomalaismitalistit

No hy­vin­hän ne ki­sat meni. Mikko Le­pistö, Tuo­mas Kärki, Janne Uusi­talo, Piia Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola po­diu­milla.

Piia Tan­ta­ri­mäki oli lau­an­taina päät­ty­nei­den foot­ba­gin MM-kisojen suuri voit­taja. Hel­sin­ki­läi­nen voitti verk­ko­foot­ba­gin nais­ten sar­jan kaksin- ja ne­lin­pe­lin sekä se­ka­ne­lin­pe­lin kul­taa. Vas­taava suo­ri­tus on erit­täin har­vi­nai­nen la­jin his­to­riassa.

En­sim­mäi­nen mes­ta­ruus rat­kesi per­jan­taina, kun Tan­ta­ri­mäki voitti kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Ka­na­dan Ma­ri­lyn De­muyn suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-8, 15-9, 15-10. Lau­an­taille ai­ka­tau­lu­tet­tua ne­lin­pe­lin fi­naa­lia ei pe­lattu lain­kaan toi­sen vas­tus­ta­jan louk­kaan­nut­tua edel­li­senä päi­vänä. Näin Tan­ta­ri­mäki voitti toi­sen kul­lan yh­dessä pa­rinsa, sak­sa­lai­sen Kers­tin An­hut­hin kanssa. Louk­kaan­tu­nut Ju­lia Klouda (RUS) si­joit­tui Shi­rine Daou­kin (SUI) kanssa ho­pealle.

Se­ka­ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Tan­ta­ri­mäki ja Matti Poh­jola aset­tui­vat puo­lus­ta­maan vii­me­vuo­tista maa­il­man­mes­ta­ruut­taan sak­sa­lais­pa­ria Kers­tin An­huth / Flo­rian Götze vas­taan. Tiukka ot­telu ve­nyi kol­man­teen erään, ja lo­pulta suo­ma­lais­pari on­nis­tui uusi­maan mes­ta­ruu­tensa erin 15-12, 10-15, 15-9.

Mies­ten sar­jassa Tuo­mas Kärki sel­vitti tiensä kak­sin­pe­lin lop­puot­te­luun. Vii­sie­räi­sessä tril­le­rissä Kärki jou­tui kui­ten­kin tai­pu­maan Sveit­sin Ka­rim Daou­kille pis­tein 15-11, 15-12, 12-15, 14-16, 16-14. Ne­lin­pe­lissä suo­ma­lais­pari Matti Poh­jola / Janne Uusi­talo pe­la­si­vat it­sensä fi­naa­liot­te­luun, jossa vas­taan aset­tui­vat mo­nin­ker­tai­set maa­il­man­mes­ta­rit, Sak­san Flo­rian Götze ja Yves Kreil. Sak­sa­lai­set pe­la­si­vat va­kuut­ta­van var­masti, ja suo­ma­lai­set jou­tui­vat tyy­ty­mään MM-hopeaan pis­tein 15-13, 15-8.

Frees­ty­lessä Suo­men mi­ta­li­toi­vei­den ku­vi­tel­tiin jo hii­pu­neen Aleksi Ai­ri­sen louk­kaan­tu­mi­sen myötä. Mikko Le­pistö otti kon­ka­rina kui­ten­kin haas­teen vas­taan ja voitti en­sim­mäi­sen MM-mitalinsa, Request-kilpailun prons­sin, var­malla suo­ri­tuk­sel­laan. Muu­ten frees­tyle oli en­nen­kaik­kea Tše­kin Va­sek Klou­dan ja USAn Evan Ga­tes­ma­nin hal­lussa: mie­het oli­vat lä­hes kai­kissa frees­ty­le­la­jeissa vuo­ro­tel­len si­joilla 1 ja 2. Ru­tii­nin MM meni kui­ten­kin Klou­dan maan­mie­helle Mi­lan Ben­dalle.

Suo­men me­nes­tyk­sen täy­densi vielä Vi­deo Con­tes­tin voitto, Tuo­mas Kär­jen mes­ta­ruus Masters-sarjan ne­lin­pe­lissä yh­dessä Tuan Vun (USA) kanssa sekä Tuukka An­ti­kai­sen pronssi 2square-kilpailussa. Li­säksi suo­ma­lai­set saa­vut­ti­vat MM-turnauksessa useita pis­te­si­joja.

Tu­lok­sia

Frees­tyle
Verk­ko­foot­bag

PS. Ensi vuo­den ki­sa­kau­pun­kia ei ole vielä pää­tetty, mutta eh­dolla ovat Slo­va­kian Ostrava sekä Yh­dys­val­to­jen New York ja Port­land.

Kommentoi
31
heinä

Footbagin maailmanmestaruus Suomeen

Hel­sin­ki­läi­nen Piia Tan­ta­ri­mäki on voit­ta­nut verk­ko­foot­ba­gin nais­ten kak­sin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruu­den Köö­pen­ha­mi­nan MM-kisoissa tors­taina. Fi­naa­lissa Tan­ta­ri­mäki voitti ka­na­da­lai­sen Ma­ri­lyn De­muyn suo­raan kol­messa erässä pis­tein 15-8, 15-9, 15-10.

Tur­naus jat­kuu per­jan­taina verk­ko­foot­ba­gin mies­ten kak­sin­pe­lin lop­puot­te­lulla, jossa Tuo­mas Kärki saa vas­taansa Sveit­sin Ka­rim Daou­kin. Tors­tain vä­lie­rässä Kärki ku­kisti mes­ta­ruutta puo­lus­ta­neen Walt Hous­to­nin (USA) erin 3-1.

Myös verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin fi­naa­leissa on vahva suo­ma­lai­se­dus­tus. Nais­ten lop­puot­te­lussa Tan­ta­ri­mäki ja sak­sa­lai­nen Kers­tin An­huth koh­taa­vat pa­rin Shi­rine Daouk (SUI) / Ju­lia Klouda (RUS). Se­ka­ne­lin­pe­lissä Tan­ta­ri­mäki ja tur­ku­lai­nen Matti Poh­jola puo­lus­ta­vat vii­me­vuo­tista mes­ta­ruut­taan An­hut­hia ja Sak­san Flo­rian Götzeä vas­taan. Tur­naus hui­pen­tuu lau­an­taina mies­ten ne­lin­pe­lin fi­naa­liin, jossa Poh­jola ja Janne Uusi­talo haas­ta­vat pa­rin Götze / Yves Kreil (GER).

Frees­ty­le­foot­ba­gin va­paa­oh­jel­massa mi­ta­lia ta­voi­tel­lut Es­poon Aleksi Ai­ri­nen louk­kaan­tui ki­so­jen avaus­päi­vänä, eikä frees­ty­le­la­jien per­jan­tain lop­pu­kil­pai­luissa näin ol­len nähdä suo­ma­lais­vä­riä.

Foot­ba­gin 36. maa­il­man­mes­ta­ruus­ki­sat al­koi­vat Köö­pen­ha­mi­nassa sun­nun­taina 26. hei­nä­kuuta ja päät­ty­vät lau­an­taina 1. elo­kuuta. Tur­nauk­sen jär­jes­tää Tans­kan foot­bagliitto yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Foot­ba­gin MM-kilpailut on jär­jes­tetty Hel­sin­gissä kah­desti, vuo­sina 2005 ja 2011.

Li­sä­tie­toja:

Tur­nauk­sen in­ter­net­sivu: http://www.footbag.org/worlds2015/
Jul­kai­su­va­paita ku­via: http://picasaweb.google.com/footbag.fi/
Kan­sain­vä­li­nen la­ji­liitto IFPA: http://www.footbag.org/ifpa/

Kommentoi