Ajankohtaista

9
heinä

Turku Open 18. heinäkuuta

Pe­rin­tei­käs Turku Open jär­jes­te­tään lau­an­taina 18. hei­nä­kuuta viime vuo­den EM-kisanäyttämönä tu­tuksi tul­leessa So­kos Ho­tel Ca­ri­bian Ra­dio City Aree­nassa. La­jeina verk­ko­foot­ba­gin nelin- ja kak­sin­peli, pis­te­las­kuna suo­rat pis­teet (rally sco­ring). Osal­lis­tu­mis­maksu n. 20 € (osal­lis­tu­ja­mää­rän mu­kaan). Turku Open on IF­PAn sank­tioima tur­naus.

Il­mot­tau­tu­mi­nen tur­nauk­seen on me­neil­lään, ja päät­tyy maa­nan­taina 13. hei­nä­kuuta. Il­mot­tau­tu­mi­seen.

Ai­ka­taulu:
10-11 Läm­mit­tely
11-16 Ne­lin­pe­lin al­ku­loh­kot ja kaa­vio
16-19 Kak­sin­pe­lissä suora kaa­vio

Kommentoi
6
heinä

EM-kisat käytiin Bulgariassa

17. foot­ba­gin Eu­roo­pan­mes­ta­ruus­kil­pai­lut käy­tiin Bul­ga­rian So­fiassa 25.-28. ke­sä­kuuta. Suo­men jouk­kue oli tällä ker­taa han­ka­lista len­to­yh­teyk­sistä ja MM-kisojen lä­hei­syy­destä joh­tuen erit­täin pieni. Hy­västä pe­listä huo­li­matta mi­ta­li­si­jat jäi­vät ta­voit­ta­matta. Lä­him­mäs pää­si­vät Tuo­mas Rii­salo Circlen ne­los­si­jal­laan sekä Janne Uusi­talo, joka si­joit­tui nel­jän­neksi verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä yh­dessä rans­ka­lais­pa­rinsa Art­hur Le­dai­nin kanssa. Prons­siot­te­lun voitti sak­sa­lais­pari Andreas Wolff / Uli Haase.

Tu­lok­set (täy­del­li­nen tu­los­lista ei ole vielä saa­ta­villa)

Open Doubles Net
1. Flo­rian Götze / Yves Kreil GER
2. Ka­rim Daouk CHE / Grischa Tel­len­bach FRA
3. Andi Wolff / Uli Haase GER

Open Singles Net
1. Ka­rim Daouk CHE
2. Art­hur Le­dain FRA
3. Yas­sin Kha­teeb GER

Open Rou­ti­nes
1. Mi­lan Benda CZE
2. Fi­lip Wojcik POL
3. Andreas Naw­rath GER

Sh­red 30
1. Va­sek Klouda CZE
2. Alexan­der Tren­ner AUT
3. Fi­lip Wojcik POL

Circle
1. Va­sek Klouda CZE
2. Mi­lan Benda CZE
3. Fi­lip Wojcik POL

Sick 3
1. Va­sek Klouda CZE
2. Alexan­der Tren­ner AUT
3. Andreas Naw­rath GER

Kil­pai­lu­kausi jat­kuu Turku Ope­nissa 18. hei­nä­kuuta ja Köö­pen­ha­mi­nassa MM-kisoissa 26. hei­nä­kuuta al­kaen.

Kommentoi
13
kesä

Helsinkiläisurheilijoiden Hall of Fame

Hel­sin­ki­päi­vänä 12. ke­sä­kuuta Töö­lön Ki­sa­hal­lissa pal­kit­tiin vuo­den par­haat hel­sin­ki­läi­sur­hei­li­jat ja avat­tiin py­syvä hel­sin­ki­läi­sur­hei­li­joi­den Hall of Fame -näyt­tely. Hie­nossa näyt­te­lyssä esi­tel­lään kaikki Vuo­den hel­sin­ki­läi­sur­hei­li­jat vuo­desta 1964 läh­tien. Tänä vuonna pal­ki­tun Tomi Tuu­han li­säksi kun­nian ovat saa­neet esi­mer­kiksi Jari Kurri, Mi­kael Fors­sell, Susanna Rah­kamo, Riitta Sa­lin ja Anssi Rau­ramo. Näyt­te­lyssä on tie­tysti mu­kana myös vuo­den 2012 hel­sin­ki­läi­sur­hei­lija, verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­ker­tai­nen maa­il­man­mes­tari Tuo­mas Kärki.

HoF

Kommentoi
22
huhti

Suomen footbagliitto ry:n kevätkokous Helsingissä 23. huhtikuuta

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen,

Ter­ve­tu­loa Suo­men foot­bagliitto ry:n vuo­den 2015 sään­tö­mää­räi­seen ke­vät­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin tors­taina 23. huh­ti­kuuta kello 19 al­kaen. Ko­kous pi­de­tään Hel­sin­gissä Töö­lön Ki­sa­hal­lin ko­kous­huo­neessa B.

Esi­tys­lista

Suo­men foot­bagliitto ry:n ke­vät­ko­kous 2015
Paikka: Töö­lön Ki­sa­halli, Paavo Nur­men kuja 1
Aika: tors­tai 23. huh­ti­kuuta 2015 klo 19 al­kaen

1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
5. ti­lin­pää­tök­sen, toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja ti­lin­tar­kas­ta­jien lausun­non esit­tä­mi­nen
6. ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta sekä hal­li­tuk­sen ja mui­den ti­li­vel­vol­lis­ten vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä päät­tä­mi­nen
7. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
8. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

Ko­kouk­sen jäl­keen SFL jär­jes­tää jä­se­nil­leen ke­vät­kau­den vii­mei­set foot­bagt­ree­nit Ki­sa­hal­lissa, ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Kommentoi
30
tammi

Suomen footbagliiton jäsentiedote 1/2015

Suo­men foot­bagliitto ry toi­vot­taa jä­se­nil­leen hy­vää al­ka­nutta vuotta 2015!

Vuosi 2014 oli hyvä suo­ma­lai­selle foot­ba­gille. Oli EM-kisat Tu­russa, tuli maa­il­man­mes­ta­ruus verk­ko­foot­ba­gin se­ka­ne­lin­pe­lissä, puh­kut­tiin in­toa Ball Sports -mes­suilla ja koet­tiin pal­jon hy­viä het­kiä ja me­nes­tystä Suo­messa ja kan­sain­vä­li­sillä pe­li­ken­tillä. Hyvä vire jat­kuu vuonna 2015: Yk­kös­pe­laa­jat val­mis­tau­tu­vat jo Bul­ga­rian EM-kisoihin ja Köö­pen­ha­mi­nan MM-turnaukseen ke­sällä. Li­säksi pit­kin vuotta kil­pail­laan pie­nem­missä ko­ti­maan ja ul­ko­maan tur­nauk­sissa sekä tie­tysti juh­li­taan vuonna 1995 pe­rus­te­tun Suo­men foot­baglii­ton 20-vuotista tai­valta!

Vuo­den 2015 jä­sen­maksu

Suo­men foot­bagliitto toi­mii va­paa­eh­tois­voi­min, ja toi­min­nan mah­dol­lis­taa jä­sen­mak­sut. Foot­baglii­ton jä­sen­maksu vuonna 2015 on 10 eu­roa. Mak­sat­han jä­sen­mak­susi hel­mi­kuun lop­puun men­nessä verk­ko­kaup­pamme kautta.

Jä­se­nemme ovat oi­keu­tet­tuja osal­lis­tu­maan Suo­men foot­baglii­ton har­joi­tus­vuo­roille. Li­säksi jä­se­net saa­vat alen­nuk­sia verk­ko­kau­pas­tamme. Suo­men foot­baglii­ton jär­jes­tä­miin kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­jilla tu­lee li­säksi olla voi­mas­sao­leva kil­pai­lu­li­senssi. Voit mak­saa 10 eu­ron li­sens­sin nii­ni­kään verk­ko­kaup­pamme kautta.

Ke­vät 2015 Ki­sa­hal­lissa

Ke­väällä 2015 har­joit­te­lemme tors­tai­sin klo 20.30-22 Hel­sin­gissä Töö­lön Ki­sa­hal­lissa. Suo­men foot­baglii­ton jä­se­net saa­vat osal­lis­tua tree­nei­hin edul­li­seen oma­kus­tan­nus­hin­taan, joka on ar­violta alle 20 eu­roa koko ke­vään ajalta. Ter­ve­tu­loa mu­kaan! Kiin­nos­taako tree­nit muissa kau­pun­geissa? Ota yh­teyttä liitto@footbag.fi.

Kommentoi
1
joulu

Finnish Open 2014 käytiin Helsingissä

Jo 18:tta ker­taa jär­jes­tetty Foot­bag Fin­nish Open ke­räsi kelpo jou­kon la­jin har­ras­ta­jia Hel­sin­gin Ki­sa­hal­liin mar­ras­kuun vii­mei­senä vii­kon­lop­puna. Suo­ma­lais­pe­laa­jien li­säksi ken­tille as­teli myös rans­ka­lai­sia, ko­vim­pana ni­menä verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari Greg Lima. Rans­ka­lai­set pe­la­si­vat­kin an­siok­kaasti, mutta me­stra­uu­det jäi­vät Suo­meen. Frees­ty­lessä Es­poon Aleksi Ai­ri­nen voitti sekä ru­tii­nin että Circle-kilpailun. Verk­ko­foot­ba­gissa hel­sin­ki­läi­nen Tuo­mas Kärki voitti nii­ni­kään kaksi mes­ta­ruutta, sekä kaksin- että ne­lin­pe­lissä, missä Kärki pe­lasi yh­dessä es­poo­lai­sen Jani Sän­tin kanssa.

Tur­nauk­sen tu­lok­set

Frees­tyle ru­tiini:

1. Aleksi Ai­ri­nen
2. Toni Pääk­kö­nen
3. Tuo­mas Rii­salo
4. San­teri Kar­vi­nen
5. Ju­hani Ka­rila

Circle:

1. Aleksi Ai­ri­nen
2. Toni Pääk­kö­nen
3. San­teri Kar­vi­nen
4. Tuo­mas Rii­salo

Verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­peli:

1. Tuo­mas Kärki
2. Os­kari Forstén
3. Greg Lima FRA
4. Grischa Tel­len­bach FRA
5. Janne Uusi­talo
6. Piia Tan­ta­ri­mäki
7. Jyri Ilama
8. Jani Säntti
9. Joona Kois­ti­nen
10. Ben­ja­min De Bas­tos FRA
11. Jussi Lah­ti­nen
12. Tuukka An­ti­kai­nen
13. San­teri Kar­vi­nen
14. Timo Aar­nio
15. Samppa Hyn­ni­nen
16. Tuo­mas Rii­salo
17. Aleksi Ai­ri­nen

Verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­peli:

1. Tuo­mas Kärki & Jani Säntti
2. Greg Lima & Janne Uusi­talo
3. Os­kari Forstén & Matti Poh­jola
4. Ben­ja­min De Bas­tos & Grischa Tel­len­bach
5. Tuukka An­ti­kai­nen & Janne Pe­so­nen
6. Jyri Ilama & Jus­tin Sex­ton
7. Joona Kois­ti­nen & Piia Tan­ta­ri­mäki
8. Samppa Hyn­ni­nen & Ville Laakso
9. Aleksi Ai­ri­nen & San­teri Kar­vi­nen
10. Timo Aar­nio & Jussi Lah­ti­nen
11. Samu Ahola & Tuo­mas Rii­salo

Kommentoi
28
marras

Finnish Open tulevana viikonloppuna!

Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään 29. ja 30. mar­ras­kuuta Hel­sin­gissä Töö­lön Ki­sa­hal­lissa.

Ai­ka­taulu / Sche­dule (muu­tok­set mah­dol­li­sia / there might be some chan­ges):

LA / SAT

18:00 Re­kis­te­röi­ty­mi­nen / Player check-in
18.30 Frees­tyle
19.00 Singles net

SU / SUN

10.00 Singles net
14.00 Doubles net
20.00 Fi­nals

Ai­ka­tau­lu­muu­tok­sista il­moi­tel­laan täällä! Näh­dään ki­soissa!

Kommentoi
22
marras

Suomen footbagliitto ry:n syyskokous 29. marraskuuta Helsingissä

Hyvä foot­baglii­ton jä­sen,

Ter­ve­tu­loa Suo­men foot­bagliitto ry:n vuo­den 2014 sään­tö­mää­räi­seen syys­ko­kouk­seen Hel­sin­kiin lau­an­taina 29. mar­ras­kuuta kello 16 al­kaen. Ko­kous pi­de­tään Töö­lön ki­sa­hal­lin A-puolen ko­kous­huo­neessa.

== ESITYSLISTA ==

Suo­men foot­bagliitto ry:n syys­ko­kous 2014
Paikka: Töö­lön ki­sa­halli, Paavo Nur­men kuja 1
Aika: lau­an­tai 29. mar­ras­kuuta klo 16.00–

1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
5. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
6. muut esille tu­le­vat asiat
7. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

Kommentoi
6
marras

Ilmoittautuminen Finnish Openiin on alkanut

Foot­bag Fin­nish Open jär­jes­te­tään 29. ja 30. mar­ras­kuuta 2014 Töö­lön Ki­sa­hal­lissa Hel­sin­gissä. Tur­nauk­sessa kil­pail­laan sekä verkko- että frees­ty­le­foot­ba­gin eri la­jeissa. Il­moit­tau­tu­mi­nen Fin­nish Ope­niin on al­ka­nut, ja päät­tyy sun­nun­taina 23. mar­ras­kuuta. Tur­nauk­seen voi­vat osal­lis­tua Suo­men foot­baglii­ton jä­se­net sekä ul­ko­maa­lai­set vie­raat. Osal­lis­tu­mi­nen tur­nauk­seen mak­saa 25 eu­roa. Il­moit­tau­tu­mis­lo­make löy­tyy täältä.

Kommentoi
22
loka

Finnish Open marraskuussa Helsingissä

FFO14_fb_event

Suo­men foot­bag­vuosi hui­pen­tuu pe­rin­tei­sesti Fin­nish Ope­niin. Tä­män vuo­den tur­naus jär­jes­te­tään Hel­sin­gissä 29.–30. mar­ras­kuuta. Ki­so­jen aree­naksi on va­li­koi­tu­nut tuttu ja tur­val­li­nen, erin­omai­set olo­suh­teet tar­joava Töö­lön Ki­sa­halli. Alus­ta­van ai­ka­tau­lun mu­kaan lau­an­taina 29. päivä kil­pail­laan sekä frees­ty­le­la­jeissa että verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lissä, ja sun­nun­taina verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lissä. FFO on aina ol­lut ko­va­ta­soi­nen tur­naus, eikä tästä vuo­desta odo­teta poik­keusta!

Li­sä­tie­toa tu­lossa pian täällä sekä Face­boo­kissa!

Kommentoi