Ajankohtaista

9
elo

MM-kisoista mestaruuksia suomalaisille

Footbag Worlds 2019

Suo­ma­lai­sur­hei­li­jat me­nes­tyi­vät lois­ta­vasti lau­an­taina 3. elo­kuuta päät­ty­neissä foot­ba­gin MM-kisoissa Puo­lassa. Saa­liiksi tuli kaksi maa­il­man­mes­ta­ruutta ja yksi ho­pea­sija.

Piia Tan­ta­ri­mäki aloitti Suo­men mi­ta­li­juh­lat per­jan­taina 2. elo­kuuta voit­ta­malla nais­ten verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Slo­ve­nian Lena Mla­ka­rin nel­jässä erässä pis­tein 15-12, 15-10, 16-18, 15-8. Tan­ta­ri­mäen me­nes­tys sai jat­koa lau­an­taina 3. Elo­kuuta, kun hän ja Sak­san Kers­tin Adi­neh koh­ta­si­vat nais­ten ne­lin­pe­lin fi­naa­lissa Mla­ka­rin ja Ka­na­dan Maude Landre­vil­len. Slovenialais-kanadalainen pari osoit­tau­tui kui­ten­kin vah­vem­maksi voit­taen ot­te­lun kah­dessa erässä pis­tein 15-8, 15-4.

MM-turnauksen suu­rin uu­ti­nen oli kui­ten­kin mies­ten ne­lin­pe­lin fi­naali lau­an­taina. Al­ta­vas­taa­jana pi­detty Suo­men ko­ke­nut pari Tuo­mas Kärki / Matti Poh­jola as­teli fi­naa­liin tyy­nesti, vaikka vas­tassa oli erit­täin ko­va­syöt­töi­nen ja -is­kui­nen yh­dys­val­ta­lais­pari Ben Als­ton / Walt Hous­ton. En­sim­mäi­nen erä me­ni­kin ame­rik­ka­lais­ten ko­men­nossa, mutta toi­seen erään suo­ma­lai­set läh­ti­vät hy­vällä asen­teella. Tu­lok­sena erä­voitto, ja ot­te­lun rat­kaisu siir­tyi pää­tö­se­rään. Kol­man­nen erän puo­li­vä­lissä voit­ta­maan läh­te­nei­den ame­rik­ka­lais­ten peli ha­josi, ja suo­ma­lai­set pää­si­vät nis­kan päälle lop­pu­pe­lin ajaksi. Tiu­kan kamp­pai­lun tu­lok­sena Kärki ja Poh­jola voit­ti­vat verk­ko­foot­ba­gin ne­lin­pe­lin maa­il­man­mes­ta­ruu­den en­sim­mäi­sinä suo­ma­lai­sina erin 10-15, 15-13, 15-8.

Frees­ty­le­la­jeja hal­litsi pe­räti kuusi kul­ta­mi­ta­lia na­pan­nut Tse­kin tai­turi Va­sek Klouda. Suo­ma­lai­sit­tain pa­ras suo­ri­tus frees­ty­lessä oli San­teri Kar­vi­sen fi­naa­li­paikka Most Rip­pin’ Run -kil­pai­lussa. Kar­vi­nen pää­tyi lo­pulta si­jalle viisi.

Suo­ma­lais­ten ki­sa­me­nes­tyk­sen kruu­nasi Mikko Le­pis­tön voitto Vi­deo Con­tes­tissa:

40. foot­bagla­jien MM-kilpailut jär­jes­tet­tiin Var­so­vassa Puo­lassa 29. hei­nä­kuuta – 3. elo­kuuta. Ki­soi­hin osal­lis­tui noin 130 ur­hei­li­jaa 21 eri maasta. Tur­nauk­sen jär­jes­ti pai­kal­li­nen seura Warszaws­kie Stowarzysze­nie Foot­bagu yh­dessä kan­sain­vä­li­sen pe­laa­ja­jär­jestö IF­PAn kanssa. Suo­ma­lai­sur­hei­li­joita on nähty MM-areenoilla vuo­desta 1996 al­kaen, ja Suo­messa MM-turnaus on jär­jes­tetty kah­desti, Hel­sin­gissä vuo­sina 2005 ja 2011.

Kommentoi
6
heinä

MM-kisat pelataan Varsovassa

40. foot­ba­gin MM-kilpailut käy­dään Puo­lan Var­so­vassa 29. hei­nä­kuuta – 3. elo­kuuta. Tur­nauk­seen odo­te­taan huip­pu­pe­laa­jia eri puo­lilta maa­il­maa, myös Suo­mesta. Li­sä­tie­toa ki­soista löy­tyy ki­sa­si­vuilta.

Kommentoi
30
marras

Suomen footbagliiton vuosikokous 8. joulukuuta

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa SFL:n ko­kouk­seen Tur­kuun 8. jou­lu­kuuta. Ko­kous jär­jes­te­tään pa­ni­mo­ra­vin­tola Kou­lussa kello 20.00.

Esi­tys­lista

Paikka: Pa­ni­mo­ra­vin­tola Koulu, Ee­ri­kin­katu 18, 20100 Turku
Aika: 8. jou­lu­kuuta 2018 klo 20.00

 1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
 2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
 3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
 4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
 5. hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
 6. var­si­nai­sen tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen varatilintarkastajansa/varatoiminnantarkastajansa va­linta
 7. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
 8. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
 9. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen
Kommentoi
19
loka

fb_event

Foot­bag Fin­nish Open 2018 jär­jes­te­tään lau­an­taina. 8. jou­lu­kuuta Tu­russa Ku­pit­taan pal­loi­lu­hal­lissa. Li­sä­tie­toa tu­lossa, tsek­kaa ki­sa­si­vut ja Face­book

Kommentoi
7
syys

Suomen footbagliitto ry:n kokous 14. syyskuuta

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa yh­dis­tyk­sen vuo­si­ko­kouk­seen Hel­sin­gissä 14. syys­kuuta. Ko­kous jär­jes­te­tään Ku­los­aa­ren Pu­hos Cen­te­rissä kello 18.00.

Esi­tys­lista

Paikka: Pu­hos Cen­ter, Ku­los­aa­ren­tie 2, Hel­sinki
Aika: per­jan­tai 14. syys­kuuta 2018 kello 18.00 al­kaen

1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
5. ti­lin­pää­tök­sen, toi­min­ta­ker­to­muk­sen ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausun­non esit­tä­mi­nen
6. ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta sekä hal­li­tuk­sen ja mui­den ti­li­vel­vol­lis­ten vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä päät­tä­mi­nen
7. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
8. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen

Kommentoi
12
heinä

MM-kisat alkavat ensi viikolla Bulgariassa

Footbag Worlds 2018
39. foot­ba­gin MM-kilpailut jär­jes­te­tään So­fiassa 22.–28. hei­nä­kuuta. Li­sä­tie­toa ki­sa­si­vuilta footbagworlds2018.com.

Kommentoi
16
kesä

EM-kisat Sloveniassa juhannuksena

20th An­nual IFPA Eu­ro­pean Foot­bag Cham­pions­hips eli foot­ba­gin EM-kisat jär­jes­te­tään Slo­ve­nian Kran­jissa 21.-23. ke­sä­kuuta. Tur­nauk­seen ko­koon­tuu eu­roop­pa­lai­sen foot­ba­gin kerma, mutta suo­ma­lai­sia kil­pai­li­joita ei tällä ker­taa aree­noilla nähdä. Li­sä­tie­toa tur­nauk­sesta löy­tyy ki­sa­si­vuilta footbageuros.info.

Kommentoi
4
maalis

Suomen footbagliiton kokous 11. maaliskuuta

Hyvä Suo­men foot­baglii­ton jä­sen!

Ter­ve­tu­loa SFL:n ko­kouk­seen Hel­sin­kiin 11. maa­lis­kuuta. Ko­kous jär­jes­te­tään Ku­los­aa­ren Pu­hos Cen­te­rissä kello 14.00.

Esi­tys­lista

Paikka: Pu­hos Cen­ter, Ku­los­aa­ren­tie 2, Hel­sinki
Aika: 11. maalis­kuuta 2018 klo 14.00

 1. ko­kouk­sen avaa­mi­nen
 2. pu­heen­joh­ta­jan, sih­tee­rin, kah­den pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jan ja kah­den ään­ten­las­ki­jan va­linta
 3. ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
 4. esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen ko­kouk­sen työ­jär­jes­tyk­seksi
 5. hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
 6. var­si­nai­sen tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja hä­nen hen­ki­lö­koh­tai­sen varatilintarkastajansa/varatoiminnantarkastajansa va­linta
 7. toi­min­ta­suun­ni­tel­man, ta­lous­ar­vion sekä jä­sen­mak­su­jen suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
 8. muut esi­tys­lis­tassa mai­ni­tut asiat
 9. ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen
Kommentoi
4
joulu

Suomen mestarit selvillä

Foot­ba­gin vuo­den 2017 suo­men­mes­ta­rit ovat sel­villä. Verk­ko­foot­ba­gin SM-turnaus käy­tiin Hel­sin­gissä ja Tu­russa 11.–12. mar­ras­kuuta, ja frees­ty­len mes­ta­ruuk­sista ki­sat­tiin Hel­sin­gissä 2. jou­lu­kuuta.

TULOKSET

Singles net

1. Tuo­mas Kärki
2. Matti Poh­jola
3. Jani Säntti
4. San­teri Kar­vi­nen
5. Tuo­mas Rii­salo
6. Ilkka Ma­lin

Doubles net

1. Matti Poh­jola / Jani Säntti
2. Os­kari Forstén / Tuo­mas Kärki
3. Tuo­mas Rii­salo / San­teri Kar­vi­nen

Frees­tyle ru­tii­nit
1. Aleksi Ai­ri­nen
2. San­teri Kar­vi­nen
3. Fe­lix Zen­ger
4. Tuukka An­ti­kai­nen
5. Tuo­mas Rii­salo

Circle
1. Aleksi Ai­ri­nen
2. San­teri Kar­vi­nen
3. Tuukka An­ti­kai­nen

Kommentoi
16
marras

Kisahallin torstaitreenit

Kisiksen tortaitreenit

Foot­bag Fin­lan­dilla on tä­nä­kin tal­vena yh­tei­nen tree­ni­vuoro Frees­tyle Fin­lan­din kanssa. Vuoro jär­jes­te­tään Töö­lön Ki­sa­hal­lissa aina tors­tai­sin klo 16–17.30, ja on tar­koi­tettu kai­kille Suo­men foot­baglii­ton jä­se­nille ja foot­ba­gista tai frees­ty­le­fu­tik­sesta kiin­nos­tu­neille. Tree­nit so­pi­vat niin aloit­te­li­joille kuin ko­ke­neem­mil­le­kin pe­lu­reille, ter­ve­tu­loa mu­kaan!

Kommentoi