Uutisia vuonna 2009

1
heinä

Suomelle menestystä EM-kisoista

Strez­lin, Puola, 26.–28. 6. 2009

Piia Tan­ta­ri­mäki nais­ten kak­sin­pe­lissä ja Jani Mark­ka­nen avoi­missa ne­lin­pe­leissä voit­ti­vat kul­taa Puo­lassa EM-kisoissa. Tan­ta­ri­mäki si­joit­tui li­säksi nais­ten ne­lin­pe­lissä kol­man­neksi pa­rinsa Ninni Liu­kon kanssa.

TULOKSET:

Open Singles Net
 1. Andreas Wolff GER
 2. Yves Kreil GER
 3. Chris Löw GER
 4. Yas­sin Kha­teeb GER
Open Doubles Net
 1. Flo­rian Goetze / Jani Mark­ka­nen GER/FIN
 2. Andreas Wolff / Uli Haase GER
 3. Chris Löw / Han­nes Da­niel GER
 4. Yves Kreil / An­to­nio Fritsch GER
 5. Ii­sak Liukko / Hen­rik Mar­ti­kai­nen FIN
 6. Ma­nuel Kruse / Si­mon Voss GER
Women’s Singles Net
 1. Piia Tan­ta­ri­mäki FIN
 2. Lisa Ue­bele GER
 3. Ju­lia Tik­ho­mi­rova RUS
 4. Kers­tin An­huth GER
Women’s Doubles Net
 1. Ju­lia Tik­ho­mi­rova / Oxana Prik­hodko RUS
 2. Lisa Ue­bele / Kers­tin An­huth GER
 3. Ninni Liukko / Piia Tan­ta­ri­mäki FIN
Mixed Doubles Net
 1. Lisa Ue­bele / Andreas Wolff GER
 2. Ju­lia Tik­ho­mi­rova / Han­nes Da­niel RUS/GER
 3. Oxana Prik­hodko / Yves Kreil RUS/GER
 4. Kers­tin An­huth / Chris Löw GER
Open Freestyle
 1. Va­sek Klouda CZE
 2. Mi­lan Benda CZE
 3. Da­mian Giel­nicki POL
Shred 30
 1. Mi­lan Benda (256) CZE
 2. Marcin Bujko (253) POL
Women’s Freestyle
 1. Tina Ae­berli SWI
 2. Ka­ro­lina Modrze­jewska POL
 3. Oxana Prik­hodko RUS
Mixed Doubles Freestyle
 1. Go­sia Nycz/Wiktor Dębski POL
 2. Go­sia Olędzka/Tomek Ostrowski POL
 3. Do­rota Wojtasiuk/Jakub Gra­barczyk POL
Doubles Freestyle
 1. Da­mian Gielnicki/Jakub Gra­barczyk POL
 2. To­mas Tucek/Martin Sla­dek CZE
 3. Wik­tor Bebski & Go­sia Nycz POL
30
kesä

Turku Open 2009

Il­moit­tau­tu­mi­nen säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen footc­raft [@] gmail.com. Kerro il­moit­tau­tues­sasi, mi­hin la­jei­hin osal­lis­tut ja kuka on pa­risi ne­lin­pe­lissä ja/tai mixe­dissä. Il­moita myös tu­letko jäl­ki­pe­lei­hin Pizze­ria Den­nik­seen. Osal­lis­tu­mis­maksu 20 eu­roa suo­ri­te­taan pai­kan päällä. Il­moit­tau­tu­mi­set 1. 7. men­nessä. Ot­te­lu­koh­tai­nen ai­ka­taulu jul­kais­taan il­moit­tau­tu­mi­sen pää­tyt­tyä. Turku Ope­nissa pe­la­taan sideout-pisteillä.

6
kesä

Liiton vuosikokous 13. 6. 2009

Suo­men foot­bagliitto ry:n sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous pi­de­tään lau­an­taina 13. ke­sä­kuuta 2009 Hel­sinki Open -tur­nauk­sen yh­tey­dessä. Ko­kous­paik­kana on ki­sa­pai­kan vie­rei­sen Happy Dayz -ra­vin­to­lan ka­bi­netti. Ra­vin­tola si­jait­see Töö­lön ki­sa­hal­lin pää­dyssä osoit­teessa Man­ner­hei­min­tie 17.

KOKOUKSEN ESITYSLISTA:

 1. Ko­kouk­sen avaus
 2. Toi­mi­hen­ki­löi­den va­linta
 3. Ko­kouk­sen lail­li­suu­den ja pää­tös­val­tai­suu­den to­tea­mi­nen
 4. Esi­tys­lis­tan hy­väk­sy­mi­nen työ­jär­jes­tyk­seksi
 5. Ti­lin­pää­tök­sen, hal­li­tuk­sen vuo­si­ker­to­muk­sen ja ti­lin­tar­kas­ta­jien lausun­non esit­tä­mi­nen
 6. Ti­lin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­nen ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­nen
 7. Toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja liittymis- ja jä­sen­mak­sun suu­ruu­den vah­vis­ta­mi­nen
 8. Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan ja mui­den jä­sen­ten va­linta
 9. Yh­den var­si­nai­sen sekä yh­den va­ra­ti­lin­tar­kas­ta­jan va­linta
 10. Net- ja frees­ty­le­ko­mi­teoi­den va­lit­se­mi­nen, maa­jouk­kuei­den ni­meä­mi­nen ja val­tion­tuen ha­ke­mi­nen
 11. Vuo­den 2009 SM-kilpailut
 12. Lii­ton ko­ti­si­vu­jen päi­vi­tys
 13. Har­joi­tus­vuo­rot tal­vi­kau­delle 2008–2009
 14. Sään­tö­jen päi­vi­tys
 15. Muut asiat
 16. Ko­kouk­sen päät­tä­mi­nen
26
touko

Helsinki Open 2009

Hel­sinki Open jär­jes­te­tään jäl­leen pe­rin­tei­sesti ke­sä­kuussa ju­han­nusta edel­tä­vänä vii­kon­lop­puna 13.–14. 6. La­jeina ovat verk­ko­foot­ba­gin kak­sin­peli, ne­lin­peli ja frees­tyle.

22
touko

Uusia tuotteita verkkokaupassa

Suo­men foot­baglii­ton verk­ko­kaup­paan on tul­lut uusia tuot­teita. Li­sää tuot­teita on tu­lossa vielä vii­kolla 25 jul­kais­ta­vassa uu­dessa verk­ko­kau­passa, jossa on mah­dol­li­suus mak­saa myös verk­ko­pank­ki­tun­nuk­silla. Uusim­mat tuot­teet ovat Pro 32x -foot­bag, Pro 14s -foot­bag ja do­ku­mentti vuo­den 2005 Hel­sin­gin MM-kilpailuista.

30
huhti

Hyvää vappua!

Suo­men foot­bagliitto toi­vot­taa jä­se­nil­leen rai­la­kasta vap­pua ja suo­sit­te­lee ba­gin jät­tä­mistä pois vap­pu­juh­lin­noista, sillä louk­kaan­tu­mis­vaara on mo­nin­ker­tai­nen juuri va­pun ai­kaan.

29
huhti

Net Battle 2009

Jo kuu­den­nen ker­ran jär­jes­tet­tävä JFK Net Battle avaa tä­nä­kin vuonna Suo­men foot­bag­tur­naus­ten ul­ko­kau­den. Tur­naus pe­la­taan pe­rin­tei­sesti tou­ko­kuun kol­man­tena vii­kon­lop­puna 23.–24. 5. Mat­ti­lan­nie­men nur­mia­lu­eella, ja sille on tä­nä­kin vuonna haettu IFPA:n sank­tioin­tia. Net Batt­lessa pe­la­taan lau­an­taina open doubles net ja sun­nun­taina open singles net.

Il­moit­tau­tu­mi­set ki­soi­hin tu­lee tehdä säh­kö­pos­titse osoit­tee­seen iisak.liukko(poista tämä)@jfkfootbag.fi 18. 5. men­nessä. Il­moita sa­malla myös ke­nen kanssa pe­laat open doubles ne­tin. Ki­so­jen osal­lis­tu­mis­maksu on 20 €.

6
huhti

JFK March Mayhem 2009

Jy­väs­ky­län Footbag-Klubi jär­jesti ne­lin­pe­li­verk­ko­foot­bag­tur­nauk­sen Jy­väs­ky­lässä 21.–22. maa­lis­kuuta. Tu­lok­set:

 1. Matti Poh­jola & Os­kari Fors­ten
 2. Jani Mark­ka­nen & Tuo­mas Kärki
 3. Hen­rik Mar­ti­kai­nen & Janne Vil­likka
 4. Juha-Matti Ry­ti­lahti & Aleksi Öh­man
 5. Mikko Poi­ko­nen & Timo Vorne
 6. Ii­sak Liukko & Vesa Ruus­ka­nen
 7. Piia Tan­ta­ri­mäki & Janne Pe­so­nen
 8. Sa­ka­rias Liukko & Pet­teri Pe­täi­nen
 9. Ville Laakso & Alek­san­der Smir­noff
 10. Oxana Ostro­perski & Ju­lia Smir­noff
2
tammi

7th Annual New Year’s Jam

Jy­väs­kylä, 16.–18. 1. 2009

Ter­ve­tu­loa jam­mai­le­maan uu­den vuo­den kun­niaksi Jy­väs­ky­lään!

7th An­nual New Year’s Jam pyö­räy­te­tään käyn­tiin warm up -pe­leillä per­jan­taina klo 18 le­gen­daa­ri­sella ker­ho­huo­neella. Lau­an­taina on vuo­rossa ja­mien pää­ta­pah­tuma klo 11–16 Kuok­ka­lan Gra­nii­tissa ja sun­nun­taina jat­ke­taan warm down -pe­lien mer­keissä joko ker­ho­huo­neella tai Gra­nii­tissa. Ta­pah­tu­massa jär­jes­te­tään circle- ja request con­test -kil­pai­lut, joissa on myös jaossa pal­kin­to­ra­haa. Muita ki­soja ku­ten sick 3 ja big trick voi­daan jär­jes­tää, jos in­nok­kaita ki­saa­jia löy­tyy tar­peeksi.

Pe­li­ses­sioi­den li­säksi ja­meissa on tar­jolla muu­ta­kin oh­jel­maa. Lau­an­tain pe­lien jäl­keen siir­ry­tään yh­dessä syö­mään ja ruo­kai­lun jäl­keen ydin­kes­kus­tassa si­jait­se­vaan lu­kaa­liin sau­no­maan, pe­lai­le­maan ja naut­ti­maan vir­vok­keita.

Ko­ko­nai­suu­tena New Year’s Jam tar­joaa tänä vuonna yh­teensä 10 tun­tia footbag-actionia ja li­säksi mu­ka­vaa yh­des­sä­oloa il­ta­mien muo­dossa. Olitpa sit­ten juuri foot­ba­gin har­ras­ta­mi­sen aloit­ta­nut tai hal­lit­seva maa­il­man­mes­tari, niin tätä ja­mia ei kan­nata jät­tää vä­liin! Ja­mit ovat var­sin­kin uusille pe­laa­jille lois­tava tapa tu­tus­tua mui­hin pe­laa­jiin ja nähdä Suo­men hui­put to­si­toi­missa. Jos siis em­mit, niin älä emmi enää, vaan il­moit­taudu mu­kaan!

Ja­mien osal­lis­tu­mis­maksu ki­soi­hin osal­lis­tu­ville on 10 € ja muu­ten vain jam­mai­le­ville 5 €. Osal­lis­tu­mis­maksu mak­se­taan pai­kan päällä kä­tei­sellä. Il­moit­tau­tu­mi­set: tuukka.antikainen at gmail piste com.

Ja­mit jär­jes­tää Jy­väs­ky­län Footbag-Klubi.