18. helmikuuta 2011

0

Suomalaiset Pariisiin mitali mielessä

Ensi vii­kon tors­taina pyö­räh­tä­vät käyn­tiin pe­rin­teik­käät foot­ba­gin Rans­kan avoi­met. Jo kah­det­ta­toista ker­taa jär­jes­tet­tä­vään mes­ta­ruus­tur­nauk­seen osal­lis­tuu Suo­mesta kah­dek­san hen­gen jouk­kue, jonka ta­voit­teet ovat vii­me­vuo­ti­sen me­nes­tyk­sen myötä kor­kealla. Frees­ty­le­la­jeissa kol­mikko Aleksi Ai­ri­nen, Anssi Sund­berg ja Mikko Le­pistö läh­te­vät haas­ta­maan Eu­roo­pan kär­ki­ni­mistä muun muassa hal­lit­se­van maa­il­man­mes­ta­rin, Tše­kin Mi­lan Ben­dan.

Myös verk­ko­foot­ba­gin ta­sosta tur­nauk­sessa en­na­koi­daan en­nen­nä­ke­mät­tö­män ko­vaa, sillä mu­kana on pe­räti kolme nel­jästä viime MM-kisojen ne­lin­pe­li­fi­naa­lin is­ku­ko­neesta. Mont­rea­lin Francois Pel­le­tier ja Gil­les De­mers puo­lus­ta­vat mes­ta­ruutta mm. Flo­rian Goetzea ja Em­ma­nuel Bouc­har­dia sekä Suo­men yk­kös­pa­ria Matti Poh­jo­laa ja Janne Uusi­ta­loa vas­taan. Poh­jo­lalla on li­säksi ham­paan­ko­lossa vii­me­vuo­ti­nen tap­pio Rans­kan avoin­ten kak­sin­pe­lin fi­naa­lissa Goetzelle.

httpv://www.youtube.com/watch?v=R2VqZQvjsLc

Lisää uutisia luokassa kisaennakot

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.