15. heinäkuuta 2011

0

Ankarasti footbagia viikon päästä

Pe­rin­tei­käs verk­ko­foot­bag­tur­naus Turku Open jär­jes­te­tään tänä vuonna 23.–24. 7. Im­pi­vaa­ran ten­nis­kes­kuk­sessa. Il­moit­tau­tu­mi­nen päät­tyy jo 16. 7., jo­ten kan­nat­taa toi­mia heti mi­käli mie­lii mu­kaan. Li­sä­tie­toa ja il­moit­tau­tu­mis­oh­jeet kes­kus­te­lu­pals­talla ja Face­boo­kissa.

Frees­ty­le­rei­den pe­lit on puo­les­taan Hel­sin­gissä Party Bom­ben muo­dossa lau­an­taina 23. 7. Ta­pah­tu­massa kes­ki­ty­tään enem­män yh­des­sä­oloon ja tree­ni­vink­kien vaih­ta­mi­seen kuin tiuk­kaan kil­pai­luun. Tar­jolla on kui­ten­kin mm. Request ja Circle, joissa suo­ma­lai­set niit­ti­vät me­nes­tystä EM-kisoissa.

Mo­lem­missa ta­pah­tu­missa voit saada vink­kejä EM-kisoissa me­nes­ty­neiltä pe­laa­jilta. Kan­nat­taa siis tulla kat­se­le­maan, ky­se­le­mään ja hio­maan kunto koh­dil­leen Hel­sin­gin MM-kisoja var­ten!

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.