3. joulukuuta 2012

0

Ilmoittautuminen Finnish Openiin päättyy 5.12.

Il­moit­tau­tu­mi­nen tu­le­van vii­kon­lo­pun Fin­nish Ope­niin päät­tyy kes­ki­viik­kona 5. jou­lu­kuuta. Muista siis lait­taa ku­ponki si­sään vä­lit­tö­mästi, jos ha­luat osal­lis­tua Suo­men foot­bag­vuo­den 2012 hui­pen­nuk­seen Hel­sin­gin Rus­kea­suolla. Tur­naus on IFPA:n sank­tioima, jo­ten ran­king­pis­teitä on lu­vassa, mai­neesta ja kun­niasta pu­hu­mat­ta­kaan. Il­moit­tau­tu­mis­lo­make löy­tyy TÄÄLTÄ. Täytä lo­make heti, sillä myö­häs­ty­neet jä­te­tään kat­so­mon puo­lelle.

Lisää uutisia luokassa turnaukset

Kirjoita kommentti

Sinun on kirjauduttava sisään voidaksesi kommentoida.